Прием за 5. клас в ППМГ "Акад. Никола Обрешков"

Състезания за прием в ПЕТИ клас

ППМГСЪСТЕЗАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ППМГ“АКАД. Н. ОБРЕШКОВ“ – РАЗГРАД ПРИЕМА ЕДНА ПАРАЛЕЛКА С 26 УЧЕНИЦИ

     1. „Европейско кенгуру“ за четвърти клас

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за четвърти клас се провежда на 16.03.2023 г. от 12:00 до 13:30 ч. Времето за работа е 90 минути.

Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор.

За всеки верен отговор на задачи с номера 1–10 се присъждат 3 точки, на задачи с номера 11–20 се присъждат 4 точки, а на задачи с номера 21–26 се присъждат 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.

За участие на даден ученик в Националното състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за този ученик, подава в срок до 06.03.2023 г. до директора на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ - Разград заявление за участие и декларация за информирано съгласие. Изтеглете от тук ==>>

Учениците заемат местата си до 11,45 ч. на 16 март 2023 г.

Верните отговори на задачите се обявяват на сайта на училището не по-рано от 16.00 часа на 16 март 2023 г.

Резултатите се обявяват на сайта на училището не по-късно от 14.00 ч. на 4 април 2023 г.

2. „Пролетно математическо състезание“ за четвърти клас

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас се провежда на 25.03.2023 г. в един кръг, който е областен.

Задача 1 и задача 2 се оценяват от 0 до 5 точки, а задача 3 и задача 4 - от 0 до 8 точки, задача 5 и задача 6 - от 0 до 12, като максималният брой точки е 50 точки.

За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, в срок до 10 март 2023 г. подава до директора на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ - Разград заявление за участие и  декларация за информираност и съгласие. Изтеглете от тук ==>>

Учениците заемат местата си до 08:45 часа на 25 март 2023 г.

Начало на състезанието – 09:00 часа. Времето за работа е 4 часа и 30 минути.

Състезанието е анонимно.

Резултатите на учениците от състезанието се публикуват на сайта на училището на 3 април 2023 г.

3. „Математика за всеки“ за четвърти клас

Състезанието е с продължителност от общо три астрономически часа и се провежда на две части: Модул-1 с продължителност 60 минути и Модул-2 с продължителност 120 минути.

Модул-1 на състезанието се състои от:

-        петнайсет задачи (с номер от 1. до 15.), които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен, като учебното съдържание за тези задачи е от общообразователната и/или от допълнителната подготовка;

-        пет задачи (с номер от 16. до 20.) с кратък числов свободен отговор – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение, като учебното съдържание за тези задачи е от допълнителната подготовка.

Модул-2 на състезанието се състои от две задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер, като учебното съдържание за тези задачи е от допълнителната подготовка.

Модул-1 на състезанието е анонимен и отговорите се попълват на определена за целта бланка.

Модул-2 на състезанието е анонимен, като всяка задача се решава на определена за целта бланка.

По време на състезанието ученикът не може да използва изчислителна техника, комуникационна техника, други технически средства или математическа литература.

Модул-1 на състезанието се оценява от 0 до 25 точки, като:

-        за петнайсетте задачи (с номер от 1. до 15.) със структуриран (избираем) отговор с четири възможности за отговор – за верен отговор на всяка от тези задачи ученикът получава по една точка;

-        за петте задачи (с номер от 16. до 20.) с кратък числов свободен отговор – за верен отговор на всяка от тези задачи ученикът получава по две точки.

Модул-2 на състезанието се оценява от 0 до 20 точки, като за всяка от две задачи с разширен свободен отговор ученикът получава от 0 до 10 точки, съгласно указания за оценяване от националната комисия.

Максималният брой точки е 45.

За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, в срок до 9 май 2023 г. подава до директора на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ - Разград заявление за участие и  декларация за информираност и съгласие. Изтеглете от тук ==>>

Учениците заемат местата си до 08:45 часа на 13 май 2023 г.

Начало на състезанието – 09:00 часа.

Състезанието е анонимно.

Резултатите на учениците от състезанието се публикуват на сайта на училището не по-късно от 2 юни 2023 г.

Прием в пети клас за учебната 2023/2024

ППМГ

ПРИЕМ

В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

В ППМГ „АКАД. Н. ОБРЕШКОВ“ – РАЗГРАД

 

МЕТОДИКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО

 

Право на участие в приема в V клас в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ - Разград  имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване по математика в IV клас и са участвали най-малко в една олимпиада на областно ниво и едно състезание или в две състезания в областта на математиката, включени в календара на МОН.

За учебната 2023/2024 година  олимпиадата/състезанията от календара на МОН, които ще участват в приема са:

1. Областен кръг на олимпиада по математика12.02.2023 г. – учениците първо трябва да се явят в училищния кръг, второ - да се класират и трето - да участват в областния кръг;

2. Математическо състезание „Европейско Кенгуру” – областен кръг за ученици от IV клас – 16.03.2023 г.;

3. Пролетно математическо състезание25.03.2023 г.;

4. Математическо състезание „Математика за всеки”13.05.2023 г. - записването и провеждането на състезанието се организира изцяло в ППМГ.

Учениците се класират съгласно чл. 74 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование въз основа на:

1. резултата от националното външно оценяване по математика;

2. успеха от учебните предмети, изучавани в задължителните учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;

3. резултатите от най-малко две от посочените състезания/олимпиада.

При оформяне на количествен бал, в точки, за прием в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ - Разград участва:

1.   резултатът от националното външно оценяване по математика в брой точки;

2.   средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, както следва:

а/ 2.1.  Отличен 6 – 50 точки;

б/ 2.2.  Мн. добър 5 – 39 точки;

в/ 2.3.  Добър 4 – 26 точки;

г/ 2.4.  Среден 3 – 15 точки.

3.  двата най-добри резултата от състезания или олимпиада:

а/ Областен кръг на олимпиада по математика;

б/ Математическо състезание „Европейско Кенгуру”;

в/ Пролетно математическо състезание;

г/ Математическо състезание „Математика за всеки”. 

Балът за участие в класирането се формира като сбор от:

1. Резултата от НВО по математика – максимален брой 100 т., коефициент 1, максимално 100 т.

2. Средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план – максимален брой 50 т., коефициент 1, максимално 50 т.

3. Точки от олимпиадата/състезанията:

а/ Областен кръг олимпиада по математика – максимален брой 21 т., коефициент 4,76, максимално 100 т.

б/ Пролетно математическо състезание – максимален брой 50 т., коефициент 2,00, максимално 100 т.

в/ Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“ – максимален брой 100 т., коефициент 1, максимално 100 т.

г/ Математическо състезание „Математика за всеки“ – максимален брой 45 т., коефициент 2,22, максимално 100 т.

Максимален брой точки за участие в класиране /бал/ - 350 т. Окончателният бал се пресмята с точност до 0,001.

Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се подреждат по допълнителни критерии при следната последователност:

1. Резултат от областен кръг на олимпиадата по математика;

2. Следващите най-добри резултати от състезанията/олимпиадата;

3. Резултат от националното външно оценяване по математика.

Решение на Педагогически съвет №3 /Протокол №3 от 23.12.2022 г./

Публикувано на 15.01.2023 г.

Покана за дарения

Актуално

Великденско математическо състезание

На 22.04.2023 год. в ППМГ “Акад. Н. Обрешков” – гр. Разград [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Вечер на талантите от Математиката се проведе предваканционно в Галерията

15 гении от Математическата гимназия участваха в пролетното [ ... ]

В медиитеОще...
(СНИМКИ) 15-та Вечер на талантите

Снимки на Мая Христова, Доротея Дечева, Мерт Нухредин, Боряна [ ... ]

НовиниОще...
Протокол от Пролетно математическо състезание

Протокол за резултатите от Пролетно математическо състезание  [ ... ]

КласиранияОще...
Оказва се, че да учиш език е чиста математика

Теодора Тодорова от 10.б отива на национална олимпиада по [ ... ]

НовиниОще...
Протокол „Европейско кенгуру“

Протокол с резултати на учениците от Национално математическо [ ... ]

КласиранияОще...
Загадки, задачи и поканИ за бал!

Ученици от 12 „б“ клас от ППМГ поканиха класния си ръководител [ ... ]

НовиниОще...
Отборът на ППМГ - победител в областните Ученически игри по шахмат!

Автори: Дефне Белгинова 9в клас и Мартин Катев, преподавател [ ... ]

СпортОще...
Отново ТУРНИР „ОБРЕШКОВ“ след пауза през пандемията

„Обичайните заподозрени“ заеха първите места в състезанието [ ... ]

НовиниОще...
Световнопризнат скулптор създаде барелефа в Математическата гимназия

 

Рафаил Георгиев е роден през 1986 г. в гр. Разград, България. [ ... ]

НовиниОще...
Барелеф на академик Обрешков и футбол между роботи на патронния празник

На 51-ия патронен празник на ППМГ бе открит барелеф на академик [ ... ]

НовиниОще...
Още новини