Превенция на агресията

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица =>

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации =>

Списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства =>

Информация за същността на всеки един вид социална услуга =>

Добри практики за работа с децата и техните семейства =>

Инструктаж на педагогическите специалисти =>