Правилник за получаване на стипендии в ППМГ

№РД-23-104/22.02.2013 г.
НА
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.147, АЛ.1, Т.1 ППЗНП ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ /ДВ. бр.17 от 21.02.2013г./

В сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ В ПМГ ”АКАД.Н.ОБРЕШКОВ” – РАЗГРАД

stipendiqЧл.1(1) В ПМГ ”Акад.Н.Обрешков” – Разград стипендии се отпускат на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование, които са:

1. български граждани и граждани на държава - членка на Европейскиясъюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. чужденци:

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;

б) приети въз основа на международен договорили акт на Министерския съвет.

(2) При условията и по реда на тези правила се отпускат стипендии и на ученици по ал. 1 с трайни увреждания, които са завършили VIII клас и не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини, и са продължили обучението си в класовете от гимназиалната степен на образование.

(3) Учениците нямат право на стипендия, когато:

1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;

2. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до заличаване на наказанието.

Чл. 2.(1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган и от бюджета на ПМГ ”Акад.Н.Обрешков” - Разград при наличие на възможности за това.

(3) Средствата по ал. 1 се разпределят между първостепенния разпоредител с бюджетни кредити Община Разград, финансиращ ПМГ ”Акад.Н.Обрешков” - Разград, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 съгласно информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката "Админ" към 1 януари на съответната година.

(4) Ежегодно в срок до 31 януари Министерството на образованието, младежта и науката публикува на интернет страницата си информация по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за броя на учениците към 1 януари на текущата година, въз основа на който е извършено разпределението на средствата по ал. 1.

(5) Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити разпределя получените средства поредана ал. 1 между училищата в Община Разград, които финансира, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 към 1 януари на текущата година. При промяна в броя на учениците по чл. 1, ал. 1 в началото на учебната година първостепенният разпоредител с бюджетни кредити може да извърши промяна в разпределението на средствата за стипендии между училищата в Община Разград, които се финансират от него.

(6) По предложение на министъра на образованието, младежта и науката в проекта на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година може да бъде предвидено част от средствата по ал. 1, освен поредана ал. 3, да се разпределят въз основа на:

1. образователните резултати на училището;

2. социално-икономически и/или демографски характеристики на общината или областта, свързани с достъпа до образование.

(7) Условията и редът за разпределяне на средствата по ал. 6 се определят от министъра на образованието, младежта и науката.

(8) Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипенди и от държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджета на ПМГ ”Акад.Н.Обрешков” - Разград и се използват за същата цел през следващата година.

Чл. 3. ПМГ ”Акад.Н.Обрешков” - Разград предоставя получените средства по чл. 2 за месечни и еднократни стипендии.

Чл. 4.(1) Месечните стипендии са:

1. за постигнати образователни резултати;

2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;

3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;

4. за ученици без родители.

(2) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.

(3) Стипендиите по ал. 1, т. 3 и 4 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци.

(4) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия по ал. 1, т. 1 и 2 се извършва отделно класиране.

(5) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3 и 4 не се извършва класиране.

Чл. 5.(1) Еднократните стипендии са за:

1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извън училищната дейност.

(2) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.

(3) Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.

(4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.

Чл. 6.(1) ПМГ ”Акад.Н.Обрешков” – Разград може да определи част от средствата за стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 1 да се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.

(2) Разходите, за които се отпускат стипендиите по ал. 1, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.

(3) Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2 се извършва отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2, която не се предоставя целево на учениците.

(4) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документ по ал. 2, получената сума се възстановява наПМГ”Акад.Н.Обрешков” - Разград от ученика или от неговия законен представител - ако ученикът не е пълнолетен.

Чл. 7.(1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.

(2) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

(3) Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия по чл. 5, ал. 1 и еднократна целева стипендия по чл. 6, ал. 1.

Чл. 8.(1) Директорът на ПМГ ”Акад.Н.Обрешков” - Разград определя комисия за стипендиите, в чийто състав задължително се включват и членове на педагогическия персонал, предложени от Педагогическия съвет. Комисията е от нечетен брой членове, един от които е председател. Председателят свиква заседания при нужда и по своя инициатива. Взетите решения се протоколират и се предават на директора.

(2) Комисията по ал. 1:

1. предлага на директора:

а) разпределението на средствата по видове стипендии;

б) критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии;

в) размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска - за учебен срок илиза учебна година;

г) конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в ПМГ”Акад.Н.Обрешков” - Разград;

д) документите за кандидатстване.

2. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, включително за месечна целева стипендия по чл. 6, ал. 1;

3. разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната съответната стипендия.

Чл. 9.(1) Директорът на ПМГ ”Акад.Н.Обрешков” - Разград със заповед утвърждава предложенията на комисията по чл. 8, ал. 2, т. 1 или ги връща с мотивирано становище и указания, които са задължителни за комисията.

(2) Заповедта по ал. 1 се обявява на информационното табло /етаж ІІ/ и се публикува на интернет страница на ПМГ”Акад.Н.Обрешков” - Разград в 3-дневен срок от издаването й, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на документите за кандидатстване.

Чл. 10.(1) Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати задължително се определя успехът на ученика.

(2) Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането задължително се определя месечният доход на член от семейството.

(3) Комисията по чл. 8 може да предложи допълнителни критерии за класиране, които трябва да отговарят на следните условия:

1. да са обективни и измерими;

2. да подлежат на доказване и контрол;

3. да са свързани с достъпа до образование и/или образователните резултати;

4. да не бъдат дискриминационни.

(4) В случаите по ал. 3 комисията предлага и формула за класиране за съответния вид стипендия, която включва основните и допълнителните критерии и показателите с тяхната тежест.

(5) Комисията по чл. 8 може да предложи минималенуспех наученика като критерий за допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

Чл. 11.(1) Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 50 лв. месечно.

(2) Максималниятразмер на месечните целеви стипендии може дабъде определен в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.

Чл. 12.(1) Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на информационното табло /етаж ІІ/ и се публикува на интернет страница на ПМГ ”Акад.Н.Обрешков” – Разград и се публикува на интернет страница на училището при наличие на такава.

(2) Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените средства при отчитане на избора на учениците по чл. 7, ал. 1.

(3) Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора наПМГ”Акад.Н.Обрешков” – Разград въз основа на предложението по ал. 2.

(4) Заповедта по ал. 3 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и периода за изплащане.

Чл. 13.(1) Еднократните стипендии по чл. 5 се отпускат със заповед на директора на ПМГ”Акад.Н.Обрешков” – Разград въз основа на мотивирано предложение на комисията по чл. 8.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа имената на ученика и вида и размера на стипендията.

Чл. 14.(1) Учениците в ПМГ ”Акад.Н.Обрешков” – Разград могат да получават стипендии, осигурени със средства от европейските структурни фондове, по време на провеждане на ученическа производствена практика.

(2) Размерът на стипендиите по ал. 1 и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на предложение на министъра на образованието, младежта и науката.

(3) Размерът на стипендиите по ал. 1 се определя при часова ставка 1,25 лв. на час.

(4) Учениците в ПМГ ”Акад.Н.Обрешков” – Разград могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по ал. 1.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на правилника:

1. "Чужденец" е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна - членка на Европейскиясъюз, или на държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.

2. "Лице с трайно увреждане"е лице, определено в§1, т. 2 отдопълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.

3. "Ученическа производствена практика" е практическо придобиване на знания и умения на конкретно работно място за период 240 астрономически часа, които ученикът пребивава в работна среда в организацията, в която се извършва обучението.

4. "Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение.

§ 2. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.

§ 3. Месечният доходна член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.

§ 4. В сумата на доходите, получени от отделните членовена семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.

§ 5. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок - успехът от предходния срок.

§ 6. ПМГ ”Акад.Н.Обрешков” – Разград извършва проверка на подадените документи.

§ 7. Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на ПМГ”Акад.Н.Обрешков” – Разград от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.

§8. Правилникът влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г.

Актуално

Класиране – Коледно математическо състезание 2017

Резултати от Коледното математическо състезание, което [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   11 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   10 клас  [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   9 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   8 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   7 клас  [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   6 клас   [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   5 клас [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   4 клас   [ ... ]

КласиранияОще...

Коледно математическо състезание - 2017   3 клас- [ ... ]

КласиранияОще...

5А ПОН ВТ СР ЧЕТВ ПЕТ септември           18.09-21.09           25.09-29.09           октомври           2.10-6.10           9.10-13.10 Математика          16.10-20.10           23.10-27.10       БЕЛ   30.10-31.10           ноември           6.11-10.11 Математика          13.11-17.11   ЧП БЕ     20.11-24.11       БЕЛ   27.11-1.12         География декември           4.12-8.12 Математика  ЧП       11.12-15.12       БЕЛ   18.12-22.12 АЕ     История   януари           3.01-5.01           8.01-12.01 Математика  БЕ       15.01-19.01       БЕЛ   22.01-26.01       История   29.01-2.02                                   Забележка: [ ... ]

Контролни и класни работиОще...
Класни ръководители

Класни ръководители на паралелките за учебната 2017/2018 г.

Класни ръководителиОще...
„13. клас” върза вратовръзките на 5. клас в Математическата

Тук ще учи осмокласничката с най-висок бал в Разградска [ ... ]

НовиниОще...
Заявление за отсъствия

В сила от 15 септември 2017 година

Ученик може да отсъства [ ... ]

БланкиОще...
Седмично разписание в ППМГ

Седмично разписание за първи срок на учебната 2017/2018 година.

Стая [ ... ]

Седмично разписаниеОще...
Още новини

Випуск 2017

vipysk ppmg 2017