Алумни ППМГ

       
СПИСЪК НА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ППМГ "АКАД.Н.ОБРЕШКОВ" - РАЗГРАД
       
       
№ по ред за випуска № по ред за всички години Име, презиме, фамилия Клас
1974/1975
1 1 Младен Любенов Денчев А
2 2 Хараламби Крумов Бозаджиев А
3 3 Филип Асенов Калоянов  А
4 4 Таньо Добрев Томов А
5 5 Татяна Стоянова Дачева А
6 6 Снежана Иванова  Друмева А
7 7 Седалина Димова Гюдженова А
8 8 Светлана Стоянова Йовчева А
9 9 Петър Петров Петров А
10 10 Павлинка  Петрова Йорданова А
11 11 Неждет Ниязиев Байрамов А
12 12 Мирослав Атанасов Славов А
13 13 Недялка Димитрова Тилкиева А
14 14 Кирякула Андониу Рагу А
15 15 Красимира Петкова Цветкова  А
16 16 Красимира Ганчева Христова  А
17 17 Красимир Дянков Узунов А
18 18 Красимир Ангелов Колев А
19 19 Иваничка Тодорова Костова А
20 20 Иван Станчев Иванов А
21 21 Донка Димитрова Пенчева А
22 22 Добромир Панайтов Панайотов А
23 23 Галина Цонева Дацкова /Кавръкова/ А
24 24 Георги Христов Христов /Гинков/ А
25 25 Дешка Цонева  Енчева  А
26 26 Възкресия Вихърова  Атанасова А
27 27 Веселина Миткова  Нейкова А
28 28 Валя Пенева Петрова А
29 29 Айгюне Амедова  Кадирова/Мехмедова/ А
30 30 Зарка Тодорова Занкова А
31 31 Митко Тодоров Димитров Б
32 32 Мехрибан Салиева Яхова  Б
33 33 Магдалина Николова Кирова  Б
34 34 Любомир Иванов Игнатов Б
35 35 Иван Тодоров Ненов Б
36 36 Иван Петков Иванов Б
37 37 Зия  Алиев  Алиев Б
38 38 Зинаида Людмилова Ковачева  Б
39 39 Джеврие Юсуфова Салиева Б
40 40 Гинка Тодорова Тодорова Б
41 41 Валентин Колев Стоянов Б
42 42 Ваня Величкова Стефанова Б
43 43 Анета Колева Петрова Б
44 44 Росен Станчев Станев Б
45 45 Христо Наумов Невенов В
46 46 Петър Мичев Петров В
47 47 Радка Антонова Лазарова В
48 48 Росица Николова Русинова В
49 49 Румяна Пенчева Неделчева В
50 50 Себахатин Фикретов Сюлейманов В
51 51 Селиме Мухаремова Сабриева В
52 52 Семаби Алиосманов Мусов В
53 53 Станка Радославова Колева В
54 54 Съдкие Ибрахимова Мехмедова В
55 55 Хасан Мустафов Хасанов В
56 56 Цветан Василев Цонев В
57 57 Белгин Ахмедов Османов В
58 58 Петър Костадинов Костадинов В
59 59 Гатка Цонева Ганева В
60 60 Емел Алиева Ахмедова В
61 61 Мехмед Шерифов Ахмедов В
62 62 Надка Белчева Станева В
63 63 Небахай Хайрединова Феимова В
64 64 Николинка Любенова Илиева В
65 65 Нели Стоянова Стоянова В
66 66 Ариф Алиев Атибов В
67 67 Валентин  Якимов  Якимов В
68 68 Стоянка Цонева Димова В
69 69 Младен Минков Цонев В
70 70 Ценка Маркова Цонева Б
71 71 Ценка Евтимова Михайлова Б
72 72 Хенриета Атанасова Тонева Б
73 73 Хайри Ахмедов Бейтулов Б
74 74 Февзие Мехмедова Хасанова Б
75 75 Тодорка Димова Андонова  Б
76 76 Светлин Цонев Стефанов Б
1975/1976
1 77 Андрей Михайлов Евтимов  
2 78 Анета Маринова Дянкова  
3 79 Айгюн Мехмедов Етемов  
4 80 Айтен Юсуфова Ахмедова  
5 81 Бойко Хпистов Белчев  
6 82 Васил Георгиев Иванов   
7 83 Весиле Мехмедова Даудова  
8 84 Дамян Борисов Костадинов  
9 85 Иван Пенев Караиванов  
10 86 Лазар Игнатов Лазаров  
11 87 Маргарита Йотова Стоянова  
12 88 Мринка Пенчева Неделчева  
13 89 Михаил Иванов Михайлов  
14 90 Емилиян Радев Кичуков  
15 91 Мухарем Хюсеинов Азизов  
16 92 Мухарем Кязимов Мухаремов  
17 93 Назми Салиев Османов  
18 94 Нива Йорданова Ненова  
19 95 Петя Йорданова Бабова  
20 96 Рени Севданова Деянова  
21 97 Салим Ахмедов Хюсеинов  
22 98 Стелиянка Пенева Чутуркова  
23 99 Сълза Иванова Гоцева  
24 100 Халисе Ниязиева Мехмедова  
25 101 Хикмет Исмаилова Ремисова  
26 102 Цветан Енчев Ризов  
27 103 Шефикие Гафурова Рамисова  
28 104 Асен Шишев Шишев  
29 105 Валентинка  Стоянова Вълева   
30 106 Варвара Георгиева Проданова   
31 107 Величка Йовчева Неделчева  
32 108 Велчо Димитров Велчев  
33 109 Любомира Пенчева Александрова  
34 110 Людмила Тодорова Калчева  
35 111 Марийка Бончева Бонева  
36 112 Милена Дончева Христова  
37 113 Минка Лазарова Чифудова А
38 114 Нешат Исаева Хамзова  
39 115 Пламен Милев Колев А
40 116 Светлан Николов Бонев  
41 117 Светлозар Пенчев Славчев  
42 118 Станка Йорданова  Йорданова  
43 119 Селим Назифов Данаджиев  
44 120 Асен Божанов Бърнев А
45 121 Ваньо Димитров Палазов А
46 122 Васил Ганчев Вълков А
47 123 Венцеслав Цачев Василев А
48 124 Георги Владимиров Димов А
49 125 Евгени Гутев Драганов А
50 126 Жаклина Ганева Ганева А
51 127 Живка Коцева Ганчева А
52 128 Ирина Лучиянова Кръстева А
53 129 Искрен Данаилов Донев А
54 130 Красимир Йорданов Иванов А
55 131 Христо Маринов Григоров  
1975/1976
1 132 Божанка Станчева Илиева  
2 133 Емилия Веселинова Енева  
3 134 Иван Георгиев Йотов  
4 135 Димитър Тодоров Божанов  
5 136 Светланка Иванова Иванова  
6 137 Недялка Никола Величкова  
7 138 Нели Лазарова Дечева  
8 139 Лилия Генова Николова  
9 140 Галина Димитрова Иванова  
10 141 Ширин Закирова Алиева  
11 142 Себахат Тефикова Мехмедова  
12 143 Росица Димитрова Милушева  
13 144 Росен Иванов Иванов  
14 145 Нух Халилов Нухов  
15 146 Пирайе Юмерова Халилова  
16 147 Равие Ниязиева Салиева  
17 148 Ридван Алиев Мехмедов  
18 149 Мехмед Бейтулов Хасанов  
19 150 Неджмие Абтулова Абтулова  
20 151 Румяна Димитрова Андреева  
21 152 Неделчо Василев Неделчев  
22 153 Марияна Тодорова Илиева  
23 154 Исмет Салиев Галибов  
24 155  Йорданка Стефанова Маркова  
25 156 Ирина Станоева Методиева  
26 157 Айдън Алиев Алиев  
27 158 Татяна Петрова Тодорова  
28 159 Нефисе Хасанова Рамаданова   
1976/1977
1 160 Валентин Маринов Вълков  
2 161 Валери Симеонов Василев  
3 162 Димчо Милев Георгиев  
4 163 Димитър Николов Минчев  
5 164 Елеонора Иванова Новакова  
6 165 Емил Белчев Бонев  
7 166 Иво Иванов Иванов  
8 167 Йозджан Рафиев Кадиров  
9 168 Камен Димитров Илиев  
10 169 Кателина Богданова  Градинарова   
11 170 Константин Михайлов Михайлов  
12 171 Магдалена Славейкова Тихолова  
13 172 Меглена Тончева Георгиева  
14 173 Милен Илиев Минков  
15 174 Никола Джипов Николов  
16 175 Осман Ахмедов Хасанов  
17 176 Петя Крумова Бозаджиева  
18 177 Руфат Шюкриев Зекериев  
19 178 Сашка Стефанова  Атанасова  
20 179 Светлана  Миланова  Владимирова  
21 180 Стела Иванова Иванова  
22 181 Стилиян Веселинов Тоцев  
23 182 Юлиян Матеев Неделчев  
24 183 Первин Селимова Етемова  
25 184 Милка Кирилова Бошнакова  
26 185 Петя Аврамова Йорданова  
27 186 Георги Неделчев Янков  
28 187 Ваня Тодорова Миланова  
29 188 Малина Агелова Русева  
30 189 Стоян Минчев Стоянов  
31 190 Живко Петков Жеков  
32 191 Атанас Михайлов Маттев  
33 192 Марийка Петрова Георгиева  
34 193 Христо Цонев Христов  
35 194 Мая Димитрова Койчева  
1977/1978
1 195 Татяна Цанева Габровска  
2 196 Явор Йорданов Иванов  
3 197 Росен Райков Асенов  
4 198 Георги Петров Петров  
5 199 Айтен Алиева Алиева  
6 200 Даринка Неделчева Тицова  
7 201 Боянка Димитрова Русева  
8 202 Красимир Костов Кръстев  
9 203 Веселка Иванова Камбурова  
10 204 Милена Иванова Кехайова  
11 205 Пролетеса Иванова Прокопиева  
12 206 Румяна Маринова Христова  
13 207 Татяна Асенова Тодорова  
14 208 Свилев Петров Ризов  
15 209 Теменужка Стоянова Стоянова   
16 210 Татяна Георгиева Маринова  
17 211 Величка Андонова Андонова  
18 212 Авидан Илиязова Ахмедова  
19 213 Петя Александрова Занкова  
20 214 Боян Младенов  Бояджиев  
21 215 Цветанка Кънчева Цанчева  
22 216 Юлкер Юмерова Хасанова  
23 217 Димитър Георгиев Димитров  
24 218 Хюсние Сейфулова Реджебова  
25 219 Ремзи Салиев Османов  
26 220 Христофор  Колев Христов  
27 221 Галина Стаменова Димитрова  
28 222 Елка Радославова Николова  
29 223 Емине Басриева Сабриева  
30 224 Есмер Мехмедов  Етемов  
31 225 Зафер Хълмиев Велиев  
32 226 Стоянка Иванова Вълкова  
33 227 Стоянка Минчева Георгиева  
34 228 Иводор Атанасов Атанасов  В
1978/1979
1 229 Станимир Добрев Куртев  
2 230 Станчо Станчев Станчев  
3 231 Драгомир Георгиев Димитров  
4 232 Емилия Денева Ненова   
5 233 Илин Руменов Часовникаров  
6 234 Христо Иванов Христов  
7 235 Ивелин Асенов  Висков  
8 236 Даниела Атанасова Петрова  
9 237 Милен Матеев Неделчев  
10 238 Даниел Бонев Бонев  
11 239 Димитър Иванов Мантаров  
12 240 Стефан Данаилов Стефанов  
13 241 Венета Георгиева Василева  
14 242 Стела Цонева Стоянова  
15 243 Нелия Тодорова Недева  
16 244 Свилен Стоянов Събев  
17 245 Светлана Неделчева Кирилова  
18 246 Росица Димитрова Христова  
19 247 Ася Христова Атанасова  
20 248 Силвия Василева Пежигорска  
21 249 Ренгинар  Исмаилова Пирова  
22 250 Деян Любенов  Петров  
23 251 Нериман Ибрахимова  Юсуфова  
24 252 Антоанета  Маринова Ангелова  
25 253 Румен Дончев Ресев  
26 254 Пепа Димитрова Дончева  
27 255 Лилия Иванова Стефанова  
28 256 Фикрие Мехмедова  Исмаилова  
29 257 Пепа Желева Пенева  
30 258 Евгения Тодорова Накова  
31 259 Катя Петрова Петрова  
32 260 Людмила Николова Любенова  
33 261 Иван Илиев Иванов   
34 262 Теосвета Минкова Маринова  
35 263 Иво Стоянов Иванов  
1978/1979
1 264 Пенко  Пенев Илиев  
2 265 Теодора Георгиева Иванова  
3 266 Слави  Димитров Станев   
4 267 Атанас Матев Нецов  
5 268 Михаил Евтимов Михайлов  
6 269 Румяна Константинова Дюлгерова  
7 270 Теменужка Кънчева Йорданова  
8 271 Зия Мустафов Нухов  
9 272 Малинка  Ганчева Ганчева  
10 273 Гюнер Ахмедов  Абдурахимов  
11 274 Николинка Божанова Илиева  
12 275 Кямуран Сабриев Гакчиев  
13 276 Славейко Бонев  Бонев  
14 277 Анелия Младенова Желева  
15 278 Йордан Янков Йорданов  
16 279 Георги Маринов Атанасов  
17 280 Айтен Юсуфова Якубова  
18 281 Антонио Веселинов Ангелов  
19 282 Христина Малчева Тилкиева  
20 283 Ирина Иванова  Бонева  
21 284  Даниела Илиева Янкова  
22 285 Диана  Кунева Аспарухова  
23 286 Нурсен Алиосманова Мусова  
24 287 Емил Маринова Георгиев  
25 288 Снежана Димитрова Митева  
26 289 Севинч  Салимова  Салиева  
27 290 Румяна Христова Чакалова  
28 291 Калинка Пенчева Неделчева  
29 292 Светлозар  Филев Филев  
30 293 Нели Георгиева Неделчева  
31 294 Христо Петров Червенски  
32 295 Ивелина Венелинова Иванова  
33 296 Ивайло Йорданов Арабаджиев  
34 297 Нели Рашкова Мечева  
35 298 Силвия Маринова Янакиева  
1979/1980
1 299 Айдън Ибрахимов Мехмедов А
2 300 Боряна Найденова Иванова А
3 301 Валентина Иванова Пиринска А
4 302 Венелин Стоянов Маринов А
5 303 Даниела Петкова Йончева А
6 304 Даринка Бончева Бонева А
7 305 Диана Христова Йорданова А
8 306 Ивелина Милева Милева А
9 307 Ирина Добрева Томова А
10 308 Красимир Ангелов Иванов А
11 309 Лидия Илиева Веселинова А
12 310 Маргарита Стоянова Александрова А
13 311 Мехди Ремзиев Бекиров А
14 312 Младен Димитров Минчев А
15 313 Недялка Пенчева Хицова А
16 314 Нели Николова Бонева А
17 315 Пламена Кръстева Павлова А
18 316 Росен Атанасов Атанасов А
19 317 Сали Насуфов Ибрямов А
20 318 Светла Тодорова Георгиева А
21 319 Светлана Стойнова Арсова А
22 320 Селман Салиев Ризов А
23 321 Севдалина Йотова Иванова А
24 322 Фахри Алиев Ибрямов А
25 323 Юлия Димитрова Курдова А
26 324 Ангел Генчев Ангелов Б
27 325 Валентина Шишева Спасова Б
28 326 Валерия Йорданова Цветкова Б
29 327 Весела Александрова Илиева Б
30 328 Владимир Ганев Ганев Б
31 329 Галина Георгиева Господинова Б
32 330 Георги Николов Георгиев Б
33 331 Даря Йорданова Костова Б
34 332 Диана Иванова Русева Б
35 333 Динчер Салимов Науманов Б
36 334 Емилия Станчева Филипова Б
37 335 Кериме Мехмедова Гьочева Б
38 336 Кирил Теодоров Стоянов Б
39 337 Миглена Георгиева Неделчева Б
40 338 Николинка Атанасова Иванова Б
41 339 Решат Шакиров Б
42 340 Росица Вълкова Петрова Б
43 341 Румен Стоянов Кънев Б
44 342 Татяна Димитрова Димитрова Б
45 343 Теменуга Петрова Тодорова Б
46 344 Теменужка Николова Янкова Б
47 345 Тодор Ненов Тодоров Б
48 346 Ценка Георгиева Неделчева Б
49 347 Анелия Йовчева Колева В
50 348 Валентин  Петков Илиев В
51 349 Ваня Неделчева Маринова В
52 350 Виолета Димитрова Великова В
53 351 Виолета Мичева Минчева В
54 352 Диан Иванов Дачев В
55 353 Евгени Колев Георгиев В
56 354 Евтим Иванов Синигеров В
57 355 Емилия Вълчева Йорданова В
58 356 Ергюн Шерифов Хюсеинов В
59 357 Иванка Жекова Димитрова В
60 358 Камелия Александрова Парушева В
61 359 Людмил Александров Димитров В
62 360 Милена Димитрова Христова В
63 361 Милена Росенова Добрева В
64 362 Недрет Насъфов Мюзекяев В
65 363 Нели Пенчева Неделчева В
66 364 Николай Тодоров Петров В
67 365 Румяна Минчева Неделчева В
68 366 Севда Салиева Хакъева В
69 367 Севдалина Любенова Панайотова В
70 368 Снежана Николаева Стойчева В
71 369 Станка Христова Стоянова В
72 370 Стела Малчева Иванова В
73 371 Светозар Атанасов Вълков В
74 372 Гюлшен Ибрахимова  В
1980/1981
1 373 Иван Атанасов Киселов  
2 374 Стоян Шишев Шишев  
3 375 Веселина Коцева Пенева  
4 376 Ценка Пенева Пенева  
5 377 Таня Тодорова Бойчева  
6 378 Светлана Николова Бакалова  
7 379 Росеица Стефанова Василева  
8 380 Рефие Изаетова Софтова   
9 381 Рени Николова Казакова  
10 382 Николай Димитров Григоров  
11 383 Минка Пенева Локмаджива   
12 384 Милена Атанасова Тихолова  
13 385 Метин Мехмедов Метинов  
14 386 Мелиха Реджебова Кабишева  
15 387 Маринела Богданова Вълчева  
16 388 Инна Колева Петкова  
17 389 Ивелин Георгиев Иванов  
18 390 Зейнеб Адемова Солакова  
19 391 Димитричка  Ангелова Георгиева  
20 392 Даниела Райчева Димитрова  
21 393 Даринка  Димитрова Пенкова  
22 394 Афизе Рамаданова Кадирова   
23 395 Христинка  Иванова Недялкова  
24 396 Светлана Владимирова Божанова   
25 397 Росица Николова Иванова   
26 398 Росен Николаев Николаев  
27 399 Росен Любенов  Русев  
28 400 Пламен Пенчев Йовчев  
29 401 Октай Мехмедов Хафузов  
30 402 Николай Райчев Денев  
31 403 Нела Денева Баракова  
32 404 Незиха Ахмедова Салиева  
33 405 Нежат Мустафов Ахмедов  
34 406 Найден Иванов Радев  
35 407 Надежда Ефтимова Илиева  
36 408 Назейде Ефраимова Мехмедова  
37 409 Искра Тодорова Георгиева  
1980/1981
1 410 Елмира Мустафова Ахмедова  
2 411 Димитър Стойчев Димитров  
3 412 Димитър Иванов Димитров  
4 413 Даниела Стефанова  Бобева  
5 414 Даниела Иванова Георгиева  
6 415 Галина Христова Маринова  
7 416 Валентин Станчев Андреев  
8 417 Галина Иванова Петрова  
9 418 Валентина Ангелова Русева  
10 419 Атанас Иванов Ковачев  
11 420 Вася Димитрова Цонева  
12 421 Айсел Хамдиева Хасанова  
13 422 Гюлер Рашидова Джумалиева  
14 423 Диана Йорданова Христова/Момчилова/  
15 424 Жени Рачева Димитрова  
16 425 Димитринка Деянова Митева  
17 426 Ивалина Денчева Генева  
18 427 Маргарита Ангелова  Василева  
19 428 Миглена Матеева Стефанова  
20 429 Нуртен Зюлкюфова Салиева  
21 430 Нели Григорова Симеонова   
22 431 Пенка Тодорова Недева  
23 432 Светлана Цветанова  Халаджова  
24 433 Татяна Христова Георгиева  
25 434 Милен Димитров Пенев  
26 435 Камелия Йрданова Христова  
27 436 Йордан Николов Йорданов  
28 437 Иван Илиев Иванов   
29 438 Иван Минчев Иванов  
30 439 Димитър Стефанов Димитров  
31 440 Василена Савова Савова  
32 441 Веселин Запрянов Николов  
33 442 Боян Максимов Панов  
34 443 Диана Георгиева Иванова   
35 444 Емине Ахмедова Коджаалиева  
36 445 Елена Христова  Гатева  
1981/1982
1 446 Георгиос Христу  Папастефану  
2 447 Мая Димитрова Кабаиванова  
3 448 Свилен Неделчев Иванов  
4 449 Елена Стоянова Братоева  
5 450 Ивелина Димитрова  Минчева  
6 451 Илко Александров  Илиев  
7 452 Дарка Йорданова  Тодорова  
8 453 Севда Аднанов Хамдиева  
9 454 Драгомир Пеев Кулов  
10 455 Красимир Христов Петров  
11 456 Снежана Младенова Иванова  
12 457 Кирил Христов  Пенчев  
13 458 Анелия Димова  Петрова  
14 459 Павлинка  Петрова Иванова  
15 460 Снежана  Русева  Пенева  
16 461 Искрен Тодоров Калчев  
17 462 Кадир Хасанов Ахмедов  
18 463 Венета Иванова Илиева  
19 464 Лефтер Николов Лефтеров  
20 465 Румен Неделчев Пенчев  
21 466 Рени Кирилова Кирякова  
22 467 Цветозар  Бориславов  Кърбашев  
23 468 Мария Филева Георгиева  
24 469 Младен Тодоров Миланов  
25 470 Йордан  Петров  ДЯков  
26 471 Пламен Драганов  Ангелов  
27 472 Недко Илиев Неделчев  
28 473 Ивета Димитрова Попова  
29 474 Ивелияна Николова Маринова  
30 475 Гинка  Димитрова Сестримскса  
31 476 Аднян Хюсеинов Селимов  
32 477 Йордан Димитров Пенев  
33 478 Иво Борисов Димитров  
34 479 Пламен Симеонов Павлов  
35 480 Юлиян Янков Атанасов  
36 481 Младен Георгиев Любенов  
37 482 Милен Петров Минчев  
38 483 Ирена Данаилова Пенева  
39 484 Ехрем Хасанов Шерифов  
40 485 Ерхан Юксел Чаушев  
41 486 Милка Георгиева Иванова  
42 487 Боянка Панайотова Игнатова  
43 488 Петър Иванов Камбуров  
44 489 Милен Грозев Грозев  
45 490 Светлана Стефанова Стоянова  
46 491 Теодора Димитрова Маринова  
47 492 Мариана Недялкова Йонкова  
48 493 Елена Христозова Лачева  
49 494 Любка Петкова Николова  
50 495 Светла Радева Христова  
51 496 Венета Неделчева Димитрова  
52 497 Шенел Исмаилов Инов  
53 498 Светлана Веселинова Димитрова  
54 499 Теофил Петров Теофилов  
55 500 Петър Иванов Кехайов  
56 501 Георги Илиев Илиев  
57 502 Шенол Мюслюмов Мехмедов  
58 503 Фериха Ахмедова Ибишева  
59 504 Валентина Петрова Савова   
60 505 Никола Неделчев Николов  
61 506 Стефка Игнатова Стефанова  
62 507 Елилия Борисова Цонева  
63 508 Севинч Рашидова Делиахмедова  
64 509 Росица Иванова Калудова  
65 510 Евгени Друмев Енев  
1982/1983
1 511 Татяна Георгиева Николова  
2 512 Йорданка Димитрова Попова  
3 513 Людмила Йорданова Димитрова  
4 514 Даниела Йорданова Неделчева  
5 515 Борислав Иванов Богданов  
6 516 Вахдет Ахмедов Саидов  
7 517 Георги Петров Димитров  
8 518 Ерсин Сюлейманов Исмаилов  
9 519 Младен Драганов Манев  
10 520 Цанко Димитров Ангелов  
11 521 Живко Младенов Желев  
12 522 Николай Христов Йорданов  
13 523 Алекс Петров Василев  
14 524 Христо Петров Муртазов  
15 525 Мирослав Симеонов Дянков  
16 526 Алтан Салиев Хакъев  
17 527 Неделчо Илиев Янков  
18 528 Деян Кънчев Петков  
19 529 Дечо Тодоров Саевски  
20 530 Искрен Георгиев Панчев  
21 531 Ергин Хасанов Махмудов  
22 532 Росен Владков Коларов  
23 533 Румяна Димитрова Цонева  
24 534 Павлин иванов Гетов  
25 535 Данчо Маринов Щерев  
26 536 Метин Османов Абтуразов  
27 537 Йордан Пенев Георгиев  
28 538 Даринка Тодорова Димова  
29 539 Иван Петров Денчев  
30 540 Пламен Николов Иринчев  
31 541 Валентин Николаев Петров  
32 542 Тихомир Керанов Танев  
33 543 Дарин Недев Димитров  
34 544 Милко Георгиев Пенчев  
35 545 Николай Ангелов Нейков  
36 546 Лъчезар Добрев Нецов  
37 547 Юлиян Маринов Йотов  
38 548 Ренета Димитрова Райкова  
39 549 Ива Станчева Миланова  
40 550 Цветан Иванов Димитров  
41 551 Тодор Илиев Иванов  
42 552 Неделчо  Русанов Неделчев  
43 553 Айдън Ахмедов  Хюсеинов  
44 554 Мухарем Салиев Демиров  
45 555 Ненка Кънева Иванова  
46 556 Галя Колева Христова  
47 557 Полина Стойчева Янкова  
48 558 Галина Минкова Минкова  
49 559 Ганка Райчева Господинова  
50 560 Даниела ХРистова Неделчева  
51 561 Мария Димитрова Косева  
52 562 Бехтие Ахмедова Бейтулова  
53 563 Камелия Антонова Колева  
54 564 Нела Стойчева Радева  
55 565 Силвия Димитрова Иванова  
56 566 Зехтие Адилова Мехмедова  
57 567 Илина Радославова Иванова  
58 568 Иваничка Цонева Костадинова  
59 569 Даниела Георгиева Димова  
60 570 Виолета Дачева Минчева  
61 571 Янита Веселинова Бояновска  
62 572 Савина Тодорова Славова  
63 573 Анета Бонева Новакова  
64 574 Димитрина Тодорова Тодорова  
65 575 Пламенка Петкова Стоянова  
66 576 Силвия Стефанова Темелкова  
67 577 Дилбер Ремзиева Съдкъева  
68 578 Анка Димова Теофилова  
69 579 Албена Ясенова Генчева  
70 580 Ивелина Георгиева Аспарухова  
71 581 Ваня Стоянова Василева  
72 582 Ширин Хасанова Еминова  
73 583 Татяна Колева Георгиева  
74 584 Севда Салиева Османова  
75 585 Вирджиния Димитрова Ненова  
76 586 Цена Георгиева Манчева  
77 587 Калина Гешева Михайлова  
78 588 Галина Божилова Иванова  
79 589 Мария Стоянова Бочева  
80 590 Виолета Любенова Росенова  
81 591 Венета Дечева Желязкова  
82 592 Елка Кръстева Станкова  
83 593 Селиме Исмаилова Реджебова  
84 594 Нели Славчева Енчева  
85 595 Силвия Стефанова Йорданова  
86 596 Людмил Русев Христов  
87 597 Красимир Пенчев Колев  
1983/1984
1 598 Айхан Сабриев Наимов   
2 599 Бинка Георгиева Кюркчиева  
3 600 Меджнун Басриев Хасанов  
4 601 Венета Ангелова Дамянова  
5 602 Левент Фикретов Чилев  
6 603 Деян Цонев Неделчев  
7 604 Даниел Недялков Балев  
8 605 Драгомир Йорданов Чернаев  
9 606 Росен Григоров Ралев  
10 607 Стамен Ненов Димитров  
11 608 Цветан Керчев Маринов  
12 609 Цетелина Тодорова Цветков  
13 610 Татяна Ганчева Тодорова  
14 611 Георги Костадинов Русев  
15 612 Даниела Георгиева Йорданова  
16 613 Евгени Дечев Желязков  
17 614 Невен Димитров Ненов  
18 615 Огнян Кулчев Петров  
19 616 Росен Борисов Първанов  
20 617 Стоян Йорданов Йорданов  
21 618 Траян Цветанов Халаджов  
22 619 Александър Георгиев Прокопиев  
23 620 Апостал Весков Иванов  
24 621 Владо Пенев Илиев  
25 622 Ердинч Салимов Ибрямов  
26 623 Здравко Георгиев Симеонов  
27 624 Иван Боянов Бобев  
28 625 Момчил Недев Мянков  
29 626 Пламен Василев Пежгорски  
30 627 Свилен Петров Станчев  
31 628 Стефан Димитров Минков  
32 629 Теодора Тодорова Иванова  
33 630 Турхан Османов Хюсменов  
34 631 Даниела Тихолава Ганчева  
35 632 Светлана Хинчева Хинчева  
36 633 Реасилвия Маринова Попова  
37 634 Йордан Кръстомиров Кръстев  
38 635 Несрин Мустафова Ахмедова  
39 636 Снежана Николова Стефанова  
40 637 Даниела Маринова Димитрова  
41 638 Маргарита Иванова Маринова  
42 639 Мая Минчева Ганчева  
43 640 Росица Иванова Дякова  
44 641 Росица Николова Пенчева  
45 642 Татяна Пенчева Райкова  
46 643 Силвия Михайлова Петкова  
47 644 Юлияна Венкова Генчева  
48 645 Силвия ДимитроваМитева  
49 646 Теменужка Дончева Стефанова  
50 647 Надежда Трифонова Славова  
51 648 Светла Неделчева Кръстева  
52 649 Полина Цанева Йорданова  
53 650 Цонка  Нанкова Николаева  
54 651 Дафинка Минчева Събева  
55 652 Маргарита Георгиева Янева  
56 653 Нели Георгиева Димова  
57 654 Елмаз Кадирова Даудова  
58 655 Ваня Василева Иванова  
59 656 Татяна Господинова Господинова  
60 657 Магдалена  Иванова Маринова  
61 658 Милена Христова Хинкова  
62 659 Кезбан Алишева Такчиева  
63 660 Теодора Танева Атанасова  
64 661 Елхан Еюбов Ибрямов  
65 662 Юлкер Ебазерова Ехлиманова  
66 663 Емил Димитров Мишев  
67 664 Адриан Здравков Сиврев  
68 665 Добрин Стоянов Добрев  
69 666 Исмет Рашидов Камбов  
70 667 Юлит Салиев Мехмедов  
71 668 Румяна Николаева Иванова  
72 669 Румян Росенова Пенчева  
73 670 Анелия Петкова Камбурова  
74 671 Елина Сотиркова Стоилова  
75 672 Румяна Антонова Радева  
76 673 Цветелина Георгиева Цонева  
77 674 Февзие Хюсеинова Кулова   
78 675 Валя Стефанова Козовска  
79 676 Теодора Стефанова  Гатева  
80 677 Татяна Иванова Георгиева  
81 678 Мариана Генова Робска   
82 679 Бюрхан Салиев Мехмедов  
1984/1985
1 680 Теодор Милчев Георгиев  
2 681 Павлина Иванова Димитрова  
3 682 Росица Стоянова  Петкова   
4 683 Полина Димитрова Гоцева  
5 684 Румен Петров Димитров  
6 685 Нора Филипова Евтимова  
7 686 Станчо Неделчев Станчев  
8 687 Светослав Стоянов Колев  
9 688 Атанас Тодоров  Христов  
10 689 Силвия Рашкова Здравкова  
11 690 Петя Торова  Петрова  
12 691 Маргарита  Йорданова Пройнова  
13 692 Недко Генчев Малчев  
14 693 Валентина Михайлова Иванова  
15 694 Емил Стоянов Градинаров  
16 695 Ивелин Димов Христов  
17 696 Свилен Проданов Станчев  
18 697 Здравко Атанасов Ангелов  
19 698  Андрей Асенов Обрешков  
20 699 Невена Ясенова Горчева  
21 700 Щерю Алексие Димитров  
22 701 Красимир Стоянов Каранфилов  
23 702 Ненчо Найденов Петров  
24 703 Шерафитин Рашидов Исуфов  
25 704 Бойка Димитрова Петрова  
26 705 Али Садулов Илов  
27 706 Хава Хюсеинова Салиева  
28 707 Гюнар Алиева Салиева  
29 708 Садет Хюсеинова Алиева  
30 709 Никола Вълчев Николов  
31 710 Галина Михнева Михнева  
32 711 Невена Малинова Мишев  
33 712 Леман Акифова Ахмедова  
34 713 Малена Стефанова Матеева  
35 714 Лилия Савкова Христов  
36 715 Пламен Цонев Петров  
37 716 Даниел Илиев Ненков  
38 717 Айсел  Хюсеинова Топчиева  
39 718 Любомир Величков Леков  
40 719 Георги Димитров Христов  
41 720 Краса Вълчева Калинова  
42 721 Севдалина Василева Събева  
43 722 Валентина  Христова  Генова  
44 723 Деян Иванов Ненков  
45 724 Ивайло Стоянов Колев  
46 725 Димитър Генов Робски  
47 726 Валентин Асенов Симеонов  
48 727 Даринка Минчева Димитрова  
49 728 Павел Ангелов Павлов  
50 729 Свилен Йорданов  Симеонов  
51 730 Тарджан Феридинов Мустафов  
52 731 Мергюл Ремзиева  Алиева  
53 732 Екатерина Станчева Добрева  
54 733 Мариела  Христова Тодорова  
55 734 Росен Стоянов Димитров  
56 735 Виктор Атанасов Христов  
57 736 Диана Йорданова Пенчева  
58 737 Анелия Димова  Пантелеева  
59 738 Севданур Еминова Еминова  
60 739 Марияна Лазарова Тодорова  
61 740 Марияна Лазарова Неделчева  
62 741 Росица Стоянова Димитрова  
63 742 Стефан Младенов Йонков  
64 743 Тихомир Василев Тодоров  
65 744 Илнур Нуриева Алишева  
66 745 Данаил Димитров Иванов  
67 746 Валентин Колев Рашков  
68 747 Величка Иванова Георгиева  
69 748 Росица Колева Вълчева  
70 749 Силвия Костадинова Стоянова  
71 750 Ивелин Димитров Николов  
72 751 Милена Рудолфова Радева  
73 752 Милен Христов Алкушев  
74 753 Евмил Велев Савов  
75 754 Бисер Стоянов Братоев  
76 755 Ивелина Димитрова Иванова  
77 756 Димитър Йосифов Папазов  
78 757 Николай Иванов Богданов  
79 758 Семра Юмерова Исмаилова  
80 759 Невин Салимова Риханова  
81 760 Димитър Стоилов Аврамов  
82 761 Гюлер Салимова Новманова  
83 762 Георги Георгиев Дзанев  
84 763 Ваня Трифонова Ташева  
85 764 Александър Георгиев Здравков  
86 765 Александър Славчев Георгиев  
87 766 Албена Иванова Александрова  
88 767 Юлфтем Реджебова Османова  
89 768 Стефан Наков Стефанов  
90 769 Теодора Иванова Георгиева  
91 770 Ивайло Георгиев Кръстев  
92 771 Цоньо Трифонов  Цонев  
93 772 Иванка Младенова Иванова  
94 773 Женя Гатева Ганчева  
95 774 Светлозара Маринова Иванова   
96 775 Мариана Маринова Маринова  
97 776 Албена Иванова Стойкова  
98 777 Владимир Симеонов Томов  
99 778 Галина Цонева Калчева  
100 779 Диан Радославов Тодоров  
101 780 Димитричка Христова Димитрова  
102 781 Мариана Кирилова Йорданова  
103 782 Здравка Димитрова Стоянова   
104 783 Пламен Малчев Иванов  
105 784 Свилен Стефанов Спиров  
106 785 Мехмед Османов Мехмедов  
107 786 Сехер Исмаилова Хюсеинова  
108 787 Джансаран Алиева Ахмедова  
109 788 Георги Панов Изворов  
110 789 Венелин Пенков Спасов  
111 790 Свилен Пенчев Райков  
112 791 Диян Павлов Станев  
113 792 Кагя Ангелова Иванова  
114 793 Кадир Джевдет Юмеров  
115 794 Ибрахим Юсуфов Мустафов  
116 795 Айхан Мюмюнов Рахимов  
117 796 Петя Василева Генчева  
118 797 Мария Ненова Тодорова  
119 798 Митко Варчев Маринов  
120 799 Константин Димитров Костов  
121 800 Диана Кузева Маринова  
122 801 Гюлхан Мухаремова Насуфова  
1985/1986
1 802 Иван Радославов Русанав  
2 803 Зорница Младенова Антонова  
3 804 Валерия Борисовна Виденко  
4 805 Димитричка Цонева Димитрова  
5 806 Борис Цанов Иванов  
6 807 Нора Георгиева Жекова  
7 808 Свилен Димитров Стефанов  
8 809 Светлана Петрова Червенска  
9 810 Марияна Неделчева Обрешкова   
10 811 Веселин Тодоров Ненов  
11 812 Севда Харизанова Йорданова   
12 813 Младен Неделчев Тицов  
13 814 Габриела  Николова  Георгиева  
14 815 Мариела Минкова Харизанова  
15 816 Пламен Чавдаров Младенова  
16 817 Галин Мартинов Миронов  
17 818 Севда Давидова Мустафова  
18 819 Даниела Стоянова Пенчева  
19 820 Петя Неделчева Петрова  
20 821 Ахмед Реджебов Ахмедов  
21 822 Владимир Николаев Павлов  
22 823 Лилия Стоянова Пеева  
23 824 Валентин Александров Йорданов   
24 825 Антоанета Дачева Петкова  
25 826 Донка Георгиева Янкова  
26 827 Ирена Методиева Василева  
27 828 Нина Иванова Иванова  
28 829 Тихомир Тихолов Ганчев  
29 830 Светлан Велиславов Колев  
30 831 Татяна Алексиева Иванова  
31 832 Янка Петрова Теофилова  
32 833 Хюсеин Хасанов Мустафов  
33 834 Светлана Ганчева Маринова  
34 835 Анелия Атанасова Андреева  
35 836 Свилен Тодоров Маринов  
36 837 Веселин Венков Генчев  
37 838 Нико  Димов Николов  
38 839 Веселин Димитров Василев  
39 840 Юлиян Данаилов Георгиев  
40 841 Васил Димов Кънчев  
41 842 Венета Колева Кубадънова  
42 843 Виляна  Стефанова Илиева  
43 844 Мариела Найденова Неделчева  
44 845 Виолина Валентинова  Христова  
45 846 Гинка Маринова Петкова  
46 847 Николай Павлов Тодоров  
47 848 Северина Адрианова  Северинова  
48 849 Георги Цанев Донев  
49 850 Милен Искренов Светлинов  
50 851 Севдалин Антонов Христов  
51 852 Мирослава Радева Иванова  
52 853 Валентин Алексиев Христов  
53 854 Мая Друмева Енева  
54 855 Чавдар Мартинов  Романов  
55 856 Росен Георгиев Петков  
56 857 Наталия Борянова Семова  
57 858 Диян Петков Начев  
58 859 Албена Николова Николова  
59 860 Бахтишен Ибрахимова Мустафова  
60 861 Иван Митков Станев  
61 862 Борислав Иванов Иванов  
62 863 Светослав Стефанов Стефанов  
63 864 Стефан Пантелеев Енев  
64 865 Доротея Георгиева Вълканова  
65 866 Стефан Тодоров Йорданов  
66 867 Цилия Георгиева Велева  
67 868 Светла Маринова Димитрова  
68 869 Цветелина Йовчева Ковацалиева    
69 870 Миглена Белинова Симеонова  
70 871 Сейфи Ахмедов Ахмедов  
71 872 Стефко Иванов Стефанов  
72 873 Ралица Цветанова Наумова  
73 874 Валерия Евтимова Евтимова  
74 875 Светла Събинова Миланова  
75 876 Росен Василев Цветков  
76 877 Сабин Емилова Давидова  
77 878 Живка ХРистова Илиева  
78 879 Петър Йорданов Петров  
79 880 Павлна Кирилова Бозаджиева  
80 881 Жорка Личева Събева  
81 882 Илия Стоянов Делистоянов  
82 883 Кольо Тодоров Вълчев  
83 884 Ивайло Тодоров Иванов  
84 885 Милена Кънева Николова  
85 886 Диляна Петрова Илиева  
86 887 Веселин Тодоров Йорданов  
87 888 Катя Обрешкова Обрешкова  
88 889 Тонислав Гшев Тотев  
89 890 Иванка Божидарова Иванова  
90 891 Весела Симеонова Алексиева  
91 892 Десислава Тодорова Стоянова  
92 893 Росен Цонев  Русев  
93 894 Емилия Андреева  Краева  
94 895 Галина Михнева Михнева  
95 896 Галина Андреева Христова  
96 897 Юлиян Илиев Воденичеров  
97 898 Румен Иванов Радев  
98 899 Галина Митева Антонова  
99 900 Цветанка Юлиянова Христова  
100 901 Емил Русев Василев  
101 902 Венцислав Стойчев Сираков  
102 903 Румен Райков Дечков  
103 904 Ленко Минчев Йорданов  
104 905 Миглена Великова  Дянкова  
105 906 Даниела Филипова Василева  
106 907 Нина Любенова Симеонова  
107 908 Златка Иванова Недялкова  
108 909 Ивелин Иванов Христов  
109 910 Леман Исмаилова Даудова  
110 911 Петя Русева Христова  
111 912 Октай Хасанов Идиризов  
112 913 Нели Стоянова Добрева  
113 914 Елена Пенчева Тодорова  
114 915 Виктор Христов Александров  
115 916 Даниела Христова Цанева  
116 917 Севин Самиева Ибрямова  
117 918 Анелия Драгойчева Йорданова  
118 919 Милена Енчева Стоянова  
119 920 Хълми Лютвиев Адемов  
120 921 Цветелина Георгиева Георгиева  
121 922 Иво Павлов Иванов  
1986/1987
1 923 Даниела Денчева Тодорова  
2 924 Таня Минчева Банков  
3 925 Мартин Недков Ефремов  
4 926 Нела Иванова Димитрова  
5 927 Радинка Митева Пенчева  
6 928 Николай Петков Петков  
7 929 Красимир Кирилов Коцев  
8 930 Павлин Петров Дяков  
9 931 Галя Кръстева Георгиева  
10 932 Драгомир Захариев Драганов  
11 933 Даниела Йорданова Колева  
12 934 Красимир Божилов Иванов  
13 935 Иваило Миков Маринов  
14 936 Димитър Атанасов Терзиев  
15 937 Румяна Кирилова  Маринова  
16 938 Тодор Илиев Тодоров  
17 939 Георги Дончев Георгиев  
18 940 Люба Захариева Крумова  
19 941 Вейсал Османов  
20 942 Даниела Цанева Йорданова  
21 943 Ивайло Дончев Димитров  
22 944 Цветан Панайотов Пенев  
23 945 Катя Игнатова Стефанова  
24 946 Виктория Стоянова Кънева  
25 947 Чавдар Николов Енчев  
26 948 Явор Маринов Рашков  
27 949 Явор Нунев Денев  
28 950 Павлин Иванов Цонев  
29 951 Емилия Алексиева Тихомирова  
30 952 Биляна Райчева Занкова  
31 953 Валентина Димитрова Маринова  
32 954 Светла Любенова Възелова  
33 955 Надя Илиева Крумова  
34 956 Иваничка Божанова Йорданова  
35 957 Иводор Цанков  Цанев  
36 958 Ясен  Александров Янков  
37 959 Росен Пенчев Русев  
38 960 ВелизарГеоргиев  Цанков  
39 961 Галина  Пенчева Пенчева  
40 962 Стела Михайлова Бенева  
41 963 Вяра Огнянова Латинова  
42 964 Кремена Димитрова Кръстева  
43 965 Лилия Иванова Гроздинска  
44 966 Мирослава Нелчева Банева  
45 967 Наталия Цветанова Великова  
46 968 Нела Борисова Борисова  
47 969 Неша Давидова  Давидова  
48 970 Елка Евтимова Хаджиева  
49 971 Юнал Хюсеинов Кьосев  
50 972 Ивелина Петкова Неделчева  
51 973 Сева Велинова Давидова  
52 974 Николай Михайлов Георгиев  
53 975 Галина Денчева Генова  
54 976 Милен Давидов Белинов  
55 977 Емил Гергинов Манчев   
56 978 Елена Йорданова Тодорова  
57 979 Нетко Костадинов Нинов  
58 980 Теменужка Христова Тодорова  
59 981 Севдалена Райчева Софрониева  
60 982 Димитър Живков Цонев  
61 983 Тихомир Иванов Петков  
62 984 Ивета Диметрова Стоева  
63 985 Тодор Великов Шишев  
64 986 Росица Стоянова  Георгиева  
65 987 Марияна Георгиева Динкова  
66 988 Нела Петкова Минчева  
67 989 Божидар Радованов Миланов  
68 990 Здравко Захариев Стоянов  
69 991 Григор Христов Якимов  
70 992 Ирин Сидеров Давидов  
71 993 Филип Пенев Филев  
72 994 Младен Петров Панайотов  
73 995 Румен Димитров Нецов  
74 996 Юлия Ангелова Илиянова  
75 997 Ивелина Димова Минчева  
76 998 Венета Спасова Джебарова  
77 999 Петър Пенев Александров  
78 1000 Нина Харизанова Райков  
79 1001 Алексей Андреев Андреев  
80 1002 Силвия Петрова Петкова   
81 1003 Галина Стефанова Радоева  
82 1004 Валери Сергеев Младенов  
83 1005 Величка Стоилова Петкова  
1987/1988
1 1006 Анелия Енчева Петкова  
2 1007 Георги Мичев Мичев  
3 1008 Емилия Серафимова Юриева  
4 1009 Нина Костадинова Захариева  
5 1010 Стоян Костадинов Стоянов  
6 1011 Нора Ананиева Давидова   
7 1012 Ивайло Любомиров Дянков  
8 1013 Росица Бориславова Кърбашева  
9 1014 Десислава Ганчева Донева  
10 1015 Стоян Христов Антонов  
11 1016 Пламен Кирилов Братоев  
12 1017 Емилия Иванова Ченкова  
13 1018 Борислава  Антонова Накова  
14 1019 Галя Григорова Ралева  
15 1020 Елена Антонова Янкова  
16 1021 Ирена Иванова Ангелова  
17 1022 Снежана Минчева  Дачева  
18 1023 Златан  Славчев Неделчев  
19 1024 Полина Великова Петрова  
20 1025 Весела Иванова Божкова   
21 1026 Росен Добрев Стоянов  
22 1027 Пламен Томов Томов  
23 1028 Бехра Юмероав Исмаилова  
24 1029 Пламен Андреев Пенев  
25 1030 Давид Мартинов Наумов  
26 1031 Радостин Иванов Иванов   
27 1032 Бойчо Илков Росенов  
28 1033 Петър Георгиев Димитров  
29 1034 Юлиян Велчев Леков  
30 1035 Надежда Йосифова Гаврилова  
31 1036 Цветан Пенев Пенев  
32 1037 Милен Стоянов Петров  
33 1038 София Младенова Матева  
34 1039 Людмил Венелинов  Петков  
35 1040 Милена Милчева Емилова  
36 1041 Симеон Любенов Симеонов  
37 1042 Йордан Иванов Йорданов  
38 1043 Севдалина Антонова Аврамова  
39 1044 Силвия Росенова Пенчева  
40 1045 Лина Романова Дочева  
41 1046 Иво Ангелов Некитов  
42 1047 Росица Любенова Македонска  
43 1048 Людмила Руменова  Христова  
44 1049 Галин Огнянов  Захариев  
45 1050 Владимир Недялков Балев  
46 1051 Галин Златев Стоянов  
47 1052 Роза Андреева Илиева  
48 1053 Владимир Колев Радев  
49 1054 Севда Алипиева  Давидова  
50 1055 Данаел Петров Славов  
51 1056 Виолета Тодорова Василева  
52 1057 Вилислав Николов  Бучакчиев  
53 1058 Невена Младенова Младенова  
54 1059 Валя  Николова Петрова  
55 1060 Магда Юлиянова Антонова   
56 1061 Сема Сабинова Крумова  
57 1062 Боряна Александрова  Караджова  
58 1063 Елко Недев Мянков  
59 1064 Мария Костадинова Терзиева  
60 1065 Галина Неделчева Антонова   
61 1066 Свилен Тодоров Стойков  
62 1067 Антоанета Димитрова  Атанасова  
63 1068 Мариела Георгиева Николова  
64 1069 Минко Колев Петков  
65 1070 Тошко Цветанов Великов  
66 1071 Юлияна Давидова Давидова  
67 1072 Стела Минчева Димитрова  
68 1073 Ваня  Огнянова Асенова   
69 1074 Биляна Георгиева  Цонева  
70 1075 Красимир Димитров Неделчев  
71 1076 Начко Стоянов Начев  
72 1077 Тамара Ясенова Якимова  
73 1078 Катерин Сотиров Стоилов  
74 1079 Марин Шишев Шишев  
75 1080 Манол Стоянов Соколов  
76 1081 Борислав Кръстев Борисов  
77 1082 Калина Николова Кърбашева  
78 1083 Силвия Якимова Романова  
79 1084 Здравко Николов Колев  
80 1085 Мая Мирославова Младенова  
81 1086 Младен Иванов Русев  
82 1087 Евгений Пенчев  Георгиев  
83 1088 Пламен Тодоров Панев  
84 1089 Даниела Драганова  Димитрова  
85 1090 Даниела Стефанова Досева  
86 1091 Йонета Радева Кръстева  
87 1092 Христино Иванова Иванова  
88 1093 Венцислав Тодоров Николов  
89 1094 Диана Милкова Димитрова  
90 1095 Десислава Гецова  Драганова   
91 1096 Мариана Неделчева Пенева  
92 1097 Даниела Петкова Дечева  
93 1098 Тихомир Илков Соколов  
94 1099 Николай  Георгиев Нанев  
95 1100 Нели Минчева иванова  
96 1101 Касьо  Димитров Косев  
97 1102 Найден  Марков Кулев  
98 1103 Камелия  Жекова Ясенова  
99 1104 Кремена Русева Кънева   
100 1105 Михаил Божидаров Наумов  
101 1106 Раосица Иванова  Александрова  
102 1107 Огнян Мичев Спиров  
103 1108 Ивайло Димитров Колев  
104 1109 Росен Георгиев Русев  
105 1110 Димитричка Иванова Димитрова  
106 1111 Полина Йоргова  Аврамова  
107 1112 Свилен Стоянов Стоянов   
108 1113 Пламена Борисова Първанова  
1988/1989
1 1114 Йорданка Цонева Радева  
2 1115 Тодор Русев Къев  
3 1116 Марин Керчев Маринова  
4 1117 Диана Тодорова Йорданова  
5 1118 Ростислав Руменов Добрев  
6 1119 Бояна Станкова Бонева  
7 1120 Васил Стоянов Начев  
8 1121 Свилен Енчев Станев  
9 1122 Ралица Иванчева Славова  
10 1123 Веселка Иванова Йорданова  
11 1124 Иваничка Добрева  Добрева  
12 1125 Радина Богомирова  Стефанова  
13 1126 Диан Бориславов Македонски  
14 1127 Катя Димова Теофилова  
15 1128 Анка  Цветкова  Николова  
16 1129 Кремена  Атанасова Тихолова  
17 1130 Венета Христова Димитрова  
18 1131 Георги Атанасов Милев  
19 1132 Полина Банева Илиева  
20 1133 Ваня Радева Радева  
21 1134 Боян Тотев Иванов  
22 1135 Йонка  Иванова Герчева  
23 1136 Румяна Петкова  Терзиева  
24 1137 Селямие Неджми Мустафа  
25 1138 Яна Николова Иванова   
26 1139 Глория Венеалинова Кръстева  
27 1140 Мариана Йорданова Йорданова   
28 1141 Радослав Георгиев Рачев  
29 1142 Валентин Тодоров Върбанов  
30 1143 Владимир Костадинов Стоянов  
31 1144 Милена Спасова Гамишева  
32 1145 Анелия Маринова Симеонова  
33 1146 Ценко Стоянов Цонев  
34 1147 Милен Маринов  Ангелов  
35 1148 Милен Петров Минков  
36 1149 Милена  Петкова Илиева  
37 1150 Дилян  Добринов  Попов  
38 1151 Теодор Василев Власов  
39 1152 Теменуга Илиева Неделчева  
40 1153 Людмила Соколова Любенова  
41 1154 Младен Нейков Вълчев  
42 1155 Мариан Петров  Маринов  
43 1156 Петя Минчева Банкова  
44 1157 Невена Тодорова Янкова  
45 1158 Милена Стоянова Димитрова  
46 1159 Стефка Иванова Стоянова  
47 1160 Иван Димитров Стръмски  
48 1161 Нели Петкова Узунова  
49 1162 Нели Стоянова Костова  
50 1163 Снежана Иванова Савчева   
51 1164 Младен Стайков Стоянов  
52 1165 Диляна Енчева Янкова  
53 1166 Цветина Христова Добрева  
54 1167 Полина Стефанова Петрова  
55 1168 Деян Михайлов Ганев  
56 1169 Бранимир Герасимов Герасимов  
57 1170 Христомир Иванов Димитров  
58 1171 Константин Иванов Белобрадов  
59 1172 Атанас Тодоров Анастасов  
60 1173 Елка Тодорова Тодорова  
61 1174 Владимир Стефанов Стефанов  
62 1175 Константин Минев Стоянов  
63 1176 Татяна Петрова Маринова  
64 1177 Иван Иванов Симеонов  
65 1178 Деяна Дамянова Димитрова  
66 1179 Биляна Емилова Кирилова  
67 1180 Биляна Тодорова Митова  
68 1181 Асен Неделчев Кръстилев  
69 1182 Галина Радева Маринова  
70 1183 Йордан Митев Йорданов  
71 1184 Иванета Цанкова Димитрова  
72 1185 Нели Цонева Димитрова  
73 1186 Петър Кирилов Петров  
74 1187 Шакир Акифов Ахмедов  
75 1188 Пенчо Маринов Пенчев  
76 1189 Маргарита Стоянова Димитрова  
77 1190 Найден Ганчев Георгиев  
78 1191 Димитър Владимиров Ганчев  
79 1192 Агнеса Иванова Панчева  
80 1193 Христо Венелинов Кожухаров  
81 1194 Тодор Господинов Тодоров  
82 1195 Илиян Николов Николов  
83 1196 Цветелина Тодорова Стоянова  
84 1197 Надежда Цонева Николова  
85 1198 Емил Юлиянов  Асенов  
86 1199 Даниел Димитров Илиев  
87 1200 Ивелин Стефанов  Недков  
88 1201 Цветан Ненов Банков  
89 1202 Галена Александрова Димитрова  
1989/1990
1 1203 Гергана Петрова Филипова  
2 1204 Пенка Здравкова  Маринова  
3 1205 Надя Белчева  Алекова  
4 1206 Деяна Иванова Ненова  
5 1207 Тодор Григоров Николов  
6 1208 Капка Петрова Станчева  
7 1209 Николинка Харизанова Георгиева  
8 1210 Ива Павлова Станева  
9 1211 Светлана Дончева Иванова   
10 1212 Димитринка Георгиева  Николова   
11 1213 Атанаска Петрова Бонева  
12 1214 Камен Миков Кръстев  
13 1215 Виолета  Хинкова Вълчанова  
14 1216 Боряна Йоргова Димитрова  
15 1217 Александър Иванов Георгиев  
16 1218 Мариета Пенкова Спасова  
17 1219 Лилия Пенева Коцева  
18 1220 Свилена Сотиркова  Стоилова  
19 1221 Доротея Енчева Иванова  
20 1222 Мария Лазарова Славова  
21 1223 Недка Петрова Георгиева  
22 1224 Радостина Стефанова Бончева  
23 1225 Катя Бориславова Бончева  
24 1226 Галина Христова  Бисерова  
25 1227 Диана Йорданова Йорданова  
26 1228 Десислава Симеонова Дачева  
27 1229 Рая Теофилова Райкова  
28 1230 Вишка Миткова Цанкова  
29 1231 Росица Николова Христова  
30 1232 Галина Богданова Пенева  
31 1233 Невена Николава Богданова  
32 1234 Мариета Стефанова Пенева  
33 1235 Наталия Иванова Тодорова  
34 1236 Гергана Василева Димитрова  
35 1237 Белчо Мишев Асенов  
36 1238 Петър Минчев Петров  
37 1239 Тихомир Борисов Тодоров  
38 1240 Диана Георгиева Маринова  
39 1241 Деян Пенев Димитров  
40 1242 Виолета Йорданова Събева  
41 1243 Велислава Петрова Русинова  
42 1244 Даря Василева Ганчева  
43 1245 Димитър Христов Манов  
44 1246 Евгени Рашков Исоков  
45 1247 Елена Николаева Бекярска  
46 1248 Ивайло Илиев Иванов  
47 1249 Иван Ангелов Иванов  
48 1250 Иван Ангелов Цветков  
49 1251 Иван Петров Иванов  
50 1252 Иван Нанев Ивонов  
51 1253 Кремена Стоянова Колева  
52 1254 Илиана Николова Иванова  
53 1255 Любен Светославов Станев  
54 1256 Марин Георгиев Райков  
55 1257 Нонка Иванова Ненова  
56 1258 Мирослава Теодосиева Тошева  
57 1259 Марин Трифонов Ташев  
58 1260 Павлина Митева Пенчева  
59 1261 Павлина Генчева Малчева  
60 1262 Росица Иванова Петрова  
61 1263 Тотка Денчева Цонева  
62 1264 Теодоси Обрешков Обрешков  
63 1265 Зина Митева Антонова  
64 1266 Северина Тодорова Стойчева  
65 1267 Павлина ТодороваЦветкова  
66 1268 Стела Сабинова Миланова  
67 1269 Фиданка Александрова Ангелова  
68 1270 Блага Искренова Арсова  
69 1271 Севдалина Искренова Светлинова  
70 1272 Невен Велинов Асенов  
71 1273 Ботю Стоянов Ботев  
72 1274 Ивайло Драгомиров Друмев  
73 1275 Христо Крумов Ангелов  
74 1276 Александър Бориславов Македонски  
75 1277 Радка Станчева Армянова  
76 1278 Савина Наумова Наумова  
77 1279 Ценка Георгиева Жекова  
78 1280 Атанас Андреев Колев  
79 1281 Христо Тодоров Христов  
80 1282 Румен Михайлов Минков  
81 1283 Искрен Димов Иванов  
82 1284 Цветомира Петкова Иванова   
83 1285 Димитър Георгиев Бозаджиев  
84 1286 Кремена Костова Кънчева  
85 1287 Албена Богданова Андреева  
86 1288 Радостена Димитрова Цонева  
87 1289 Мирослава Асенова Младенова  
88 1290 Диметър Николов Хараламбиев  
89 1291 Румяна Пенкова Йорданова  
90 1292 Стоян Иванов Ненков   
91 1293 Ива  Паскова  Христова  
92 1294 Андон Любомиров Тушев  
93 1295  Найден Христов Тодоров  
94 1296 Мирослав Иванов Георгиев  
95 1297 Румен Русев Рахнев  
96 1298 Севда Тедосиева Бойкова  
97 1299 Иван Атанасов Щерев  
98 1300 Деян Павлов Коларов  
99 1301 Иван Георгиев Здравков  
100 1302 Светлана Божанова Йорданова  
101 1303 Валентин Весков Василев  
102 1304 Анатоли Андреев Краев  
103 1305 Любомир Дончев Петров  
1990/1991
1 1306 Надежда Илиева Неделчева  
2 1307 Миглена Стефанова Козовска  
3 1308 Димитър Ганев Димитров  
4 1309 Ангел Веселинов Стилианов  
5 1310 Антония Христомилова Кючукова  
6 1311 Георги Андреев Спасов  
7 1312 Недялко Енчев Неделчев  
8 1313 Соня Йорданова Йорданова  
9 1314 Антон Пенков Щерев  
10 1315 Ивелина Тодорова Тодорова  
11 1316 Хава Осман Сали  
12 1317 Анани Пенков Ананиев  
13 1318 Иван Радев Иванов  
14 1319 Боян Георгиев Бонев  
15 1320 Иван Руменов Иванов  
16 1321 Орле Мустафа Мустафа  
17 1322 Свилен Йорданов Дяков  
18 1323 Петя Дончева Илиева  
19 1324 Дияна Василева Узунова  
20 1325 Биляна Панделева Гълъбова  
21 1326 Василка Йорданова Добрева  
22 1327 Венета Пенчева Русева  
23 1328 Десислав Иванов Димитров  
24 1329 Десислава Деянова Спасова  
25 1330 Деяна Манолева Якимова  
26 1331 Добромир Йорданов Стоянов  
27 1332 Живка Ефросинова Пантелеева  
28 1333 Илияна Иванова Иванова  
29 1334 Лилия Мартинова Мартинова  
30 1335 Маломир Висилев Власов  
31 1336 Маргарита Милева Маринова  
32 1337 Мария Атанасова Петкова  
33 1338 Младен Гецов Драганов  
34 1339 Ивайло Иванов Стефанов  
35 1340 Надежда Димитрова Йовчева  
36 1341 Надежда Петрова Иванова   
37 1342 Нина Филипова Евгениева  
38 1343 Пенка Петрова  Николова  
39 1344 Радостин Христов Вушков  
40 1345 Росен Станчев Русев  
41 1346 Румяна Димитрова Тонева  
42 1347 Румяна Стефанова Спирова  
43 1348 Светлана Тодорова Гецова  
44 1349 Христо Димитров Димитров  
45 1350 Мария Костова Ковачева  
46 1351 Цветомир Иванов Цанков  
47 1352 Мариела Господинова Иванова  
48 1353 Ралица Иванова Рангелова  
49 1354 Ралица Ганева Терзиева  
50 1355 Дияна Петрова Георгиева  
51 1356 Николай Петков Ганев  
52 1357 Силвия Денчева Новакова  
53 1358 Пламен Борисов Димитров  
54 1359 Павлина Петрова Петрова  
55 1360 Павлина Шишманова Рабева  
56 1361 Юлия Пенкова Йорданова  
57 1362 Петър Димитров Николов  
58 1363 Симеон Стефанов Гатев  
59 1364 Искрена Рашева Йорданова  
60 1365 Мирослава Димитрова Дачева  
61 1366 Борислав Людмилов Дяков  
62 1367 Алекси Кирилов Анастасов  
63 1368 Ивайло Стефанов Тодоров  
64 1369 Николинка Пенчева Христова  
65 1370 йорданка Николова Пеева   
66 1371 Гюлбие Ниязиева Исмаилова  
67 1372 Албена Неделчева Цонева  
68 1373 Людмила Иванова Христова  
69 1374 Лора Атанасова Христова  
70 1375 Лиляна Павлова Неделчева  
71 1376 Албена Валентинова Лосева  
72 1377 МарианаСивова Иванова  
73 1378 Валентина Руменова Великова  
74 1379 Атанска Иванова Атанасова  
75 1380 Александър Рангелов Танчев  
76 1381 Бисер Неделчев Банев  
77 1382 Деяна Тодорова Върбанова   
78 1383 Донка Стефанова Георгиева  
79 1384 Елка Пенкова Димитрова  
80 1385 Емилия Александрова Русева  
81 1386 Зорница Вескова Иванова  
82 1387 Илин Ганчев Смилянов  
83 1388 Камен Нейчев Няголов  
84 1389 Людмил Руменов Куцаров  
85 1390 Мария Великова Петрова  
86 1391 Надежда Станчева Романова  
87 1392 Николай Иванов Бошков  
88 1393 Пенка Христова Новакова  
89 1394 Петя Славова Костадинова  
90 1395 Пресиана Стойчева Русева  
91 1396 Радастина Неделчева Иванова  
92 1397 Ралица Минчева Минчева  
93 1398 Русалина Димитрова Михайлова  
94 1399 Светла Владимирова Владимирова  
95 1400 Светломир Иванов Димитров  
96 1401 Станислава Николаева Пенчева  
97 1402 Стоян Добринов Попов  
98 1403 Цанка Карьова Тъмнишка  
99 1404 Цветелина Ботева Ботева  
100 1405 Шенгюл Сюлейманова Саросманова  
101 1406 Юмгюл Шерифова Данаджиева  
102 1407 Радостин Бончев Райчев  
103 1408 Вълчан  Тодоров Георгиев  
104 1409 Харизан Петров Харизанов  
105 1410 Денислав Иванов Генчев  
106 1411 Искра Симеонова Пенчева  
107 1412 Мариана Димитрова Маринова  
108 1413 Светлозар Йорданов Добрев  
109 1414 Любомир Матеев Симеонов  
110 1415 Венелина Филипова Василева  
111 1416 Степан Артюн  Екмекчиян  
112 1417 Йорданка Велеславова Тачева  
113 1418 Росен Николаев Русинов  
114 1419 Кръстьо Минков Арнаудов  
115 1420 Надежда Кирилова Пеева  
116 1421 Марина Спасова Илиева  
117 1422 Васил Маринов Панчев  
118 1423 Огнян Станчев Обретенов  
119 1424 Александра Станимирова Данева  
120 1425 Ивайло Колев Колев  
121 1426 Светломира Хритова Славова  
122 1427 Светлана Пенева  Александрова  
123 1428 Кремена Иванова Петрова  
124 1429 Маргарита Минчева Дачева  
125 1430 Александър Атанасов Александров  
126 1431 Калоян Димитров Николов  
127 1432 Силвия Павлова Станева  
128 1433 Росица Йовчева Стоянова  
129 1434 Пламен Йорданов Колев  
130 1435 Павлина Руменова Стефанова  
131 1436 Обрешко Николаев Обрешков  
132 1437 Нериман Сабриева Хюсеинова  
133 1438 Милена Георгиева Русева  
134 1439 Миглена Димова Николова  
135 1440 Мариян Иванов Йотов  
136 1441 Красимир Маринов Маринов  
137 1442 Илко Милчев Илиев  
138 1443 Ивена Ангелова Никитова  
139 1444 Ивелин Цонев Русев  
140 1445 Емилиан Дончев Бонев  
141 1446 Добромир Иванчев  Карамелски  
142 1447 Деян Сашев Асенов  
143 1448 Дамян Кирилов Абаджиев  
144 1449 Галина Благовестова Атанасова  
145 1450 Борислав Димитров Борисов  
146 1451 Беисим Алипиев Давидов  
1991/1992
1 1452 Женя Чавдарова Чобанова  
2 1453 Зейнеб Кемал Сюлейман  
3 1454 Ивелина Стефанова Иванова  
4 1455 Иван Ангелов Танев  
5 1456 Ивайло Енчев Иванов  
6 1457 Ивайло Николаев Терзиев  
7 1458 Иво Маринов Стефанов  
8 1459 Илонка Стоянова Колева  
9 1460 Иваело Катев Илиев  
10 1461 Иваело Илиев Антов  
11 1462 Иваело Тодоров Георгиев  
12 1463 Иван Владимиров Атанасов  
13 1464 Ивета Симеонова Димитрова  
14 1465 Ива Христова Монева  
15 1466 Иваела Ангелов Светославов  
16 1467 Илиян Любомиров Асенов  
17 1468 Йона Радославова Русанова  
18 1469 Йордан Василев Митев  
19 1470 Калин Йорданов Цанев  
20 1471 Кремена Руменова Колева  
21 1472 Кольо Петров Колев  
22 1473 Халиме Алиева Ибошева  
23 1474 Калинка Младенова  Йотова  
24 1475 Любомер Пенев Генов  
25 1476 Любка Петрова Минева  
26 1477 Лилия Милушева Стефанова  
27 1478 Любен Димитров обретенов  
28 1479 Мария Антонова Илева  
29 1480 Марко Иванов Минев  
30 1481 Мирослав Русев Тонев  
31 1482 Мартин Кънчев Петков  
32 1483 Миглена Велчева  Велева   
33 1484 Моника Иванова Енчева  
34 1485 Мариета Стефанова Станева  
35 1486 Мария Ангелова Янакиева  
36 1487 Милен Цанков Иванов  
37 1488 Марин Николов Гяворджиков  
38 1489 Стефан Димитров Стойков   
39 1490 Светла Захариева Велева  
40 1491 Светлана Станева Стоянова  
41 1492 Силвия Тодорова Иванова  
42 1493 Стефан Росенов Десков  
43 1494 Светлин Стоянов Чакъров  
44 1495 Сребрина Божидарова Гиригорова  
45 1496 Севрин Невенов Мартинов  
46 1497 Севдалина Стоянова Стойчева  
47 1498 Силвия Миланова Манолова  
48 1499 Славена Павлова Нешева  
49 1500 Тодор Володиев Павловски  
50 1501 Тодор Иванов Тодоров  
51 1502 Фирдес Расимова Мехмедова  
52 1503 Христо Димитров Иванов  
53 1504 Христо Георгиев Христов  
54 1505 Христо Ненчев Христов  
55 1506 Хафизе Османова Салиева  
56 1507 Цветомир Петков Стоянов  
57 1508 Цветелина Любенова Цветкова  
58 1509 Цветомила Павлова Бакърджиева  
59 1510 Юрии Йорданов Йорданов  
60 1511 Юлия Тодорова Василева  
61 1512 Янко Енчев Янков  
62 1513 Атанас Станчев Станчев  
63 1514 Анна Антонова Анчева  
64 1515 Александър Русев Матев  
65 1516 Айше Хасанова Юмерова  
66 1517 Андрей Веселинов Василев  
67 1518 Андрей Дамянов Качаунов   
68 1519 Антон Бранимиров Ненов  
69 1520 Алексией Николов Николов  
70 1521 Беркант Адем Сидолкюлю  
71 1522 Бахтишен Халил Сали  
72 1523 Венцеслав Христов Антонов  
73 1524 Веселин Недков Недков  
74 1525 Владислав Дянков Колев  
75 1526 Виолета Георгева Димитрова  
76 1527 Георги Николаев Иванов  
77 1528 Деница Маринова Петрова  
78 1529 Десислава Тодорова Тодорова  
79 1530 Деян Друмев Друмев  
80 1531 Деян Николаев Иванов  
81 1532 Добрин Енчев Неделчев  
82 1533 Димитър Иванов Стоянов  
83 1534 Димитър Цветков Драгозов  
84 1535 Делян Сашев Асенов  
85 1536 Десислав Петров Маринов  
86 1537 Димитър Илиев Радев  
87 1538 Димитър Тодоров Христов  
88 1539 Даниела Людмилова Тодорова  
89 1540 Десислава Иванова  Хаджидимитрова  
90 1541 Десислава Пенчева Добрева  
91 1542 Елена Димитрова Симова  
92 1543 Евгени Ганев Димитров  
93 1544 Евгени Младенов Николаев  
94 1545 Елка Свиленова Йорданова  
95 1546 Ергин Хайри Ахмед  
96 1547 Елица Николава Василева  
97 1548 Екатерина Руменова Колева  
98 1549 Елена Кирилова Димова  
99 1550 Марина Руменва Колева  
100 1551 Минко Недялков Минков  
101 1552 Мартин Николаев Нешев  
102 1553 Милена Тодорова Славова  
103 1554 Надежда Божидарова Нешева  
104 1555 Нихат Ибрахим Сали  
105 1556 Найден Иванов Радев  
106 1557 Николай Василев Василев  
107 1558 Николай Димитров Колев  
108 1559 Николай Здравков Иванов  
109 1560 Нилюфер Арафова Мемишева  
110 1561 Никола Иванов Досев  
111 1562 Недялка Георгиева Янкова  
112 1563 Нели Александрова Петкова  
113 1564 Никола Нанков Николов  
114 1565 Невена Андреева Христова  
115 1566 Петя Тодорова Панева  
116 1567 Павлина Христова Михайлова  
117 1568 Петя Петрова Петкова  
118 1569 Петя Цанксова Донева  
119 1570 Пламена Петрова Неделчева  
120 1571 Пролетина Петкова Тодорова  
121 1572 Павлина Георгива Бакалова  
122 1573 Радостин Димитров Борисов  
123 1574 Ралица Тодорова Цеткова  
124 1575 Румяна Николаева Цанчева  
125 1576 Русе Илиев Русев  
126 1577 Ралица Йорданова Николав  
127 1578 Росица Милчева Георгиева  
128 1579 Румяна Райчева Софрониева  
129 1580 Стелиана Пенева Пенева  
130 1581 Стефан Георгиев Димитров  
131 1582 Светла станчева Андреева  
132 1583 Светослав Стефанов Иванов  
133 1584 Свилен Стефанов Славов  
134 1585 Силвия Ванкова Вълева  
135 1586 Станислава Иванова Йорданова  
1992/1993
1 1587 Асен Йоргов Димитров  
2 1588 Венелин Пенков Владимиров  
3 1589 Галин Илиев Илиев  
4 1590 Диан Гатев Генчев  
5 1591 Даниела Иванова Николова  
6 1592 Даниела Тодорова Спасова  
7 1593 Живко Володиев Павловски  
8 1594 Зорница Йорданова Стефанова  
9 1595 Иван Стоянов Иванов  
10 1596 Марин Нейков Маринов  
11 1597 Милен Василев Матев  
12 1598 Мирослав Димитров Добрев  
13 1599 Момчил Николов Милев  
14 1600 Невена Николова Григорова  
15 1601 Огнян Неделчев Петков  
16 1602 Петко Стоянов Стоянов  
17 1603 Стефка Иванова Попова  
18 1604 Станислав Николов Цонев  
19 1605 Теодора Драгомирова Друмева  
20 1606 Цаньо Валентинов Колев  
21 1607 Цветомир Стоянов Цонев  
22 1608 Антоанета Янкова Атанасова  
23 1609 Антон Петров Тонев  
24 1610 Галин Петков Тодоров  
25 1611 Георги Луков Луков  
26 1612 Денислав Христов Димитров  
27 1613 Донка Иванова Тодорова  
28 1614 Елена Енчева Георгиева  
29 1615 Иван Людмилов Берберски  
30 1616 Камен Андреев Колев  
31 1617 Николай Атанасов Милев  
32 1618 Пламен Иванов Петков  
33 1619 Радостин Георгиев Киров  
34 1620 Радослав Владимиров Данов  
35 1621 Ралица Иванова Друмева  
36 1622 Светла Драгомирова Стоянова  
37 1623 Тунчай Якуб Реджеб  
38 1624 Албена Цветкова Стоянова  
39 1625 Виолета Спиридонова Великова  
40 1626 Галя Йорданова  Стоянова  
41 1627 Добромир Стаменов Матеев  
42 1628 Елена Петрова Енчева  
43 1629 Емил Иванов Христов  
44 1630 Йорданка Иванова Асенова  
45 1631 Мария Стефанова Георгиева  
46 1632 Милен Петров Арабаджиев  
47 1633 Радослав Георгиев Радев  
48 1634 Русалина Венелинова Аврамова  
49 1635 Светла Илиева Георгиева  
50 1636 Сергей Младенов Нейков  
51 1637 Силвия Тодорова Генова  
52 1638 Сирма Милева Димитрова  
53 1639 Станислава Ивова Минева  
54 1640 Сатислава Райкова Дечкова  
55 1641 Стоян Ганчев Стоянов  
56 1642 Теодор Руменов Тодоров  
57 1643 Айтен Ахмедова Хусеинова  
58 1644 Боряна Димилинова Димова  
59 1645 Боряна Спиридонова Стоянова  
60 1646 Веселка Илкова Събева  
61 1647 Веселина Пламенова Цонева  
62 1648 Десислава Николаева Димитрова  
63 1649 Диляна Найденова Пеева  
64 1650 Димитър Петров Димитров  
65 1651 Елена Якимова Димитрова  
66 1652 Елица Венциславова  Нецова  
67 1653 Елица Христова Георгиева  
68 1654 Иван Даринов Драгнев  
69 1655 Искрена Васкова Андреева  
70 1656 Красимира Йорданова Костадинова  
71 1657 Кремена Недкова Атанасова  
72 1658 Людлила Неделчева Йорданова  
73 1659 Миглена Цончева Балканджиева  
74 1660 Невена Петрова Петрова  
75 1661 Николай Стоянов Недев  
76 1662 Нина Цанкова Минева  
77 1663 Петя Енчева Савова  
78 1664 Сали Баки Назиф  
79 1665 Светослава Колева Колева   
80 1666 Славив Данаилов Софрониев  
81 1667 Теменужка Василева Тодорова  
82 1668 Цветалина Русева Иванова  
1993/1994
1 1669 Александър Иванов Димитров  
2 1670 Ани Константинова Георгиева  
3 1671 Айдън Аляйдинов Джиниев  
4 1672 Бистра Колева Йорданова  
5 1673 Велислава Аврамова Ботева  
6 1674 Валентина Милкова Кузманова  
7 1675 Велена Крумова Крумова  
8 1676 Виргиния Недялкова Христова  
9 1677 Галин Великов Дунчев  
10 1678 Георги Станчев Горгиев  
11 1679 Даниела Иванова Цанева  
12 1680 Дилян Георгиев Георгиев  
13 1681 Даниела Валентинова Цонева  
14 1682 Даниела Георгиева Георгиева  
15 1683 Денка Василева Михайлова  
16 1684 Диана Боянова Динева  
17 1685 Добрин Недев Минков  
18 1686 Диляна Красимирова Гадинарова  
19 1687 Десислава Петкова Георгиева  
20 1688 Дилек Рафи Тахсин  
21 1689 Димитър Трифонов Димитров  
22 1690 Елица Бенчева  Бояджива  
23 1691 Евтим Петромиров Петров  
24 1692 Еркул Джевдетов Сейфулов  
25 1693 Фатме Ниази Кумали  
26 1694 Емил Николаев Емануилов  
27 1695 Женя Стефанова Начева  
28 1696 Иванка Георгиева Янкова  
29 1697 Ивайло Божидаров Бонев  
30 1698 Ивайло Цанков Ангелов  
31 1699 Ирена Веселинова Цонева  
32 1700 Орлин Христов  Вушков  
33 1701 Пенка Димитрова Илиева  
34 1702 Петър Петков Цанков  
35 1703 Петя Тодорова Тодорово  
36 1704 Пламен Тодоров Пеев  
37 1705 Пламена Неделчева Георгиева  
38 1706 Пламен Руменов Панков  
39 1707 Ренета Стоянова Дюлгерова  
40 1708 Радостина Николова Христова  
41 1709 Ралица Красимирова Методиева  
42 1710 Ралица Теофилова Банкова  
43 1711 Севдалина Николова Йорданова  
44 1712 Свилен Тодоров Харизанов  
45 1713 Снежана Дончева Донева  
46 1714 Фатме Ахмед Халил  
47 1715 Цветомира Иванова Ангелова  
48 1716 Юлимя Маринова Енчева  
49 1717 Юлияна Иванова Чакърова  
50 1718 Юлиян Руменов Стефанов  
51 1719 Ясен Станчев Обретенов  
52 1720 Яница Георгиева Янкова  
53 1721 Ивайло Атанасов Димитров  
54 1722 Мартин Катев Илиев  
55 1723 Мая Христова Янкова  
56 1724 Меглена Василева Милева  
57 1725 Мартин Янков Русанов  
58 1726 Мирослава Стоянова Христова  
59 1727 Мерал Мехмед Реджеб  
60 1728 Наталия Георгиева Костадинова  
61 1729 Нина Великова Петрова  
62 1730 Нина Неделчева Неделчева  
63 1731 Невин Селиманова Мустафова  
 1994/1995
1 1732 Анелия Александрова Михайлова  
2 1733 Айтен Алиева Сеферова  
3 1734 Албена Петрова Апостолова  
4 1735 Анета Алексиева Емилова  
5 1736 Биляна Гецова Тодорова  
6 1737 Борислав Недев Банев  
7 1738 Виктор Вячеславов Максимов  
8 1739 Весела Александрова Петкова  
9 1740 Гергана Димитрова Кожухарова  
10 1741 Геновева Кънчева Антонова   
11 1742 Гюлвер Енвер  Кърсътлъ  
12 1743 Даниела Стефанова Ковачева  
13 1744 Десислава Боянова Бобева  
14 1745 Десилсала Йорданова Йорданова  
15 1746 Десислава Светлозарова Стефанова  
16 1747 Детелина Райкова Райкова  
17 1748 Денка Василева Иванова  
18 1749 Десислава Неделчева Йорданова  
19 1750 Десислав Росенов Кръстев  
20 1751 Десислава Велкова Тодорова  
21 1752 Димитър Тодоров Тодоров   
22 1753 Джевад Ниязи Ибош  
23 1754 Елена Пенчева Христова  
24 1755 Емел Зейнал Салим  
25 1756 Жечко Руменов Жеков  
26 1757 Илкер Кязимов Генджев  
27 1758 Ива Юлиянова Комитова   
28 1759 Ивелина Петева Иванова  
29 1760 Илияна Искренова Ангелова  
30 1761 Йордан Андонов Мичев  
31 1762 Калина Венелинова Кожухарова  
32 1763 Катя Красимирова Георгиева  
33 1764 Къймет Юмер Шакир  
34 1765 Лазарина Петрова Иванова  
35 1766 Лиляна Георгиева Донева  
36 1767 Милена Манолова Георгиева  
37 1768 Мирослава Димитрова Кожухарова  
38 1769 Мария Василева Дамянова  
39 1770 Мария Евгениева Друмева  
40 1771 Мариана Любомирова Райкова  
41 1772 Миглена Иванова Великова  
42 1773 Милена Маринова Донева  
43 1774 Мирена Стефанова Шопова  
44 1775 Мирослав Атанасов Минков  
45 1776 Маргарита Стефанова Стойчева  
46 1777 Мирена Радева Маринова  
47 1778 Мирославо Йорданова Йорданова  
48 1779 Мирослава Крумова Касабова  
49 1780 Николай Иванов Алков  
50 1781 Найден Димитров Цветков  
51 1782 Неджмие Меджелибова Махирова  
52 1783 Огян Александров Кънчев  
53 1784 Полина Йорданова Стоянова  
54 1785 Светла Маринова Маринова  
55 1786 Свилен Венелинов Стоянов  
56 1787 Стамев Русев Къев  
57 1788 Сейко Рашков Исакор  
58 1789 Сабрие Еролова Чолакова  
59 1790 Соня Людмилова Спасова  
60 1791 Светлана Недкова Спасова   
61 1792 Светлина Димитрова Димитрова  
62 1793 Свилен Петров Иванов  
63 1794 Соня Миткова Иванова  
64 1795 Светлана Станчева Георгиева  
65 1796 Таня Младенова Янкова  
66 1797 Теодор Станков Тодоров  
67 1798 Тихомир Динков Тодоров  
68 1799 Теодора Ангелова Якимова  
69 1800 Христо Ленков Христов  
70 1801 Христо Милчев Илиев  
71 1802 Христина Венциславова Стоянова  
72 1803 Цветалина Лазкова Стефанова  
73 1804 Цветомир Руменов Иванов  
74 1805 Цветомир Иванов Генчев  
75 1806 Цветалина Неделчева Димитрова  
76 1807 Юлия Пламенова Кръстева  
77 1808 Явор Николов Стефанов  
78 1809 Антония Станчева Атанасова  
79 1810 Ирина Тодорова Томова  
80 1811 Весела Андреева Андреева  
81 1812 Ана Миленова Захариева  
82 1813 Преслава Димитрова Колева  
83 1814 Галина Кондева Георгиева  
1995/1996
1 1815 Йона Иванова Минева  
2 1816 Калинка Симеонова Пенчева  
3 1817 Калоян Иванов Колев  
4 1818 Кина Неделчева Велчева  
5 1819 Любомир Павлинов Петров  
6 1820 Лидия Милкова Станчева  
7 1821 Миглена Илиева Минкова  
8 1822 Миглена Стефанова Иванова  
9 1823 Милуш Станков Бонев  
10 1824 Мариела Веселинова Данаилова  
11 1825 Мария Пламенова Михова  
12 1826 Мариян Станчев Станев  
13 1827 Милена Иванова Петрова  
14 1828 Мергюл Сюлейманова Пашева  
15 1829 Мерсие Али Хасан  
16 1830 Николай Стилиянов Колев  
17 1831 Невин Сервет Кула  
18 1832 Недежда Илиева Георгиева  
19 1833 Наталия Янкова Христова  
20 1834 Мария Арвамова Ботева  
21 1835 Албена Николова Атанасова  
22 1836 Алтънай  Хюсеин Али  
23 1837 Айше Сюлейманова Исмаилова  
24 1838 Ахтер Исметов Мехмедов  
25 1839 Бистра Иванова Богданова  
26 1840 Валентина Георгиева Иванова  
27 1841 Виктория Атанасова Николова  
28 1842 Гануша Неделчева Георгиева  
29 1843 Георги Тотев Иванов  
30 1844 Деян Колев Дончев  
31 1845 Диляна Иванова Косева  
32 1846 Десислава Йорданова Дочева  
33 1847 Дора Цонева Велчева  
34 1848 Десислава  Красимирова Любенова   
35 1849 Деница Сашкова Дачева  
36 1850 Добрин Петров Георгиев  
37 1851 Елза Миткова Венкова  
38 1852 Зейнеб Хасанова Керимова  
39 1853 Ивелина Петрова Минева  
40 1854 Йолина Максимова Георгиева  
41 1855 Пламен Василев Пенчев  
42 1856 Рейхан Али Ахмед  
43 1857 Светослава Ангелова Светославова  
44 1858 Саофия Ганчева Ганева  
45 1859 Стефан Труфчев Славов  
46 1860 Светланка Георгиева Тодорова  
47 1861 Свилен Красимиров Василев  
48 1862 Севда Зевджетова Ахмедова  
49 1863 Селвин Джеват Зюхтю  
50 1864 Снежана Ненчева Стайкова  
51 1865 Сениха Фикрет Али  
52 1866 Севги Мюслюмова Ибрямова  
53 1867 Сузан Сабриева Изетова  
54 1868 Ферхан Кабилов Етемов  
55 1869 Шергун Закирова Сюлейманова  
56 1870 Шефкет Рефет Шефкет  
57 1871 Юрий Андреев Андреев  
58 1872 Айлин Лютфиева Хасанова  
59 1873 Леман Себайдин Хюсеин  
60 1874 Бистра Николаева Цанчева  
1996/1997
1 1875 Силвия Николаева Колева  
2 1876 Светлин Станчев Русев  
3 1877 Светломир Алексиев Маринов  
4 1878 Светослава  Богомилова Иванова  
5 1879 Станислав Руменов Занков  
6 1880 Самедин Салим Сабит  
7 1881 Сехер Ахмедова Хасанова  
8 1882 Станислава Тодорова Радева  
9 1883 Сюлбие Али Сали  
10 1884 Силвия Светломирова Горанова  
11 1885 Сузан Сабахаттинова  Закирова  
12 1886 Тюркян Рафет Халил  
13 1887 Тюркян Зияева Алиева  
14 1888 Фисун Ефраимова Ибрахимова  
15 1889 Чавдар Стоянов Ковачки  
16 1890 Шенай Ердоан Шевкет  
17 1891 Демиран Ахмед Демиран  
18 1892 Севгюл Мусамедин Мюмюн  
19 1893 Цветалина Ангелова Савова  
20 1894 Иван Алексиев Новаков  
21 1895 Силвия Иванова Иванова  
22 1896 Деян Стефанов Дунчев  
23 1897 Латинка Йорданова Иванова  
24 1898 Левент  Али Апти  
25 1899 Марина Христова Тодорова  
26 1900 Маринка Димитъровна Павлова  
27 1901 Мартин Росенов Маринов  
28 1902 Магдалена Ганчева Ганчева  
29 1903 Мюкерем Фахридинова Идаетова  
30 1904 Михаела Недялкова Йовчева   
31 1905 Михаил Ненов Михайлов  
32 1906 Нели Петрова Гавраилова  
33 1907 Николай Борисов Бонев  
34 1908 Назифе Хюсмянова Османова  
35 1909 Наталия Радкова Недева  
36 1910 Николай Неделчева Викторов  
37 1911 Наталия Добрева Тодорова  
38 1912 Павлина Георгиева Георгиева  
39 1913 Петър  Димов Агапов  
40 1914 Пламена Пенкова Димитрова  
41 1915 Павлина Иванова Богданова  
42 1916 Ралица Георгиева Маринова  
43 1917 Силвена Лазарова Славова  
44 1918 Стела Димитрова Йорданова  
45 1919 Диана Атанасова Александрова  
46 1920 Десислава Матеева Матеева  
47 1921 Диана Русева Русева  
48 1922 Димитър Радославов Райчев  
49 1923 Елена Пламенова Рашкова  
50 1924 Емилия Радева Радева  
51 1925 Емил Емилов Радев  
52 1926 Здравко Георгиев Георгиев  
53 1927 Ивайло Антонов Илиев  
54 1928 Искрен Дончев Георгиев  
55 1929 Иво Стоянов Рахов   
56 1930 Ивайло Петров Иванов  
57 1931 Ивайло Стоянов Йорданов  
58 1932 Иван Руменов Великов  
59 1933 Искра Красимирова Гатева  
60 1934 Искрена Станчева Иванова  
61 1935 Катя Павлинова Петрова  
62 1936 Катерина Владимирова Петкова  
63 1937 Корнелия Станева Кръстева  
64 1938 Кремена Милчева Петрова  
65 1939 Александър Любомиров Стефанов  
66 1940 Анатолий Стефанов Аврамов  
67 1941 Ангел Стефанов Тодоров   
68 1942 Айлин Решадова Маджарова  
69 1943 Александра Людмилова Дякова  
70 1944 Андрей Филипов Атанасов  
71 1945 Анелия Стефанова Борисова  
72 1946 Айджан Зюлябедин Кямил  
73 1947 Али Ибрям Али  
74 1948 Айлин Али Гендж  
75 1949 Борислав Иванов Иванов  
76 1950 Бахрие Неждет Хюсеин  
77 1951 Владимир Гечев Жеков  
78 1952 Вероника Коцева Белчева  
79 1953 Вергиния Вилхелмова Дъбева  
80 1954 Георги  Деянов  Спасов  
81 1955 Гьонюл Реджеб Исмаил  
82 1956 Даниела Иванова Михова  
83 1957 Деян Станиславов Гичев  
84 1958 Драгомир Пенчев Пенчев  
85 1959 Даниела Юлиянова Иванова  
86 1960 Деница Йорданова Дончева  
1997/1998
1 1961 Александър Светлинов Младенски  
2 1962 Боян Александров Венков  
3 1963 Венцислава Харева Цанева  
4 1964 Деница Иванова Димитрова  
5 1965 Иван Василев Дамянов  
6 1966 Камен Любомиров Тушев  
7 1967 Кенан Ибрахим Сали  
8 1968 Марияна Валентинова Янева  
9 1969 Михаил Парашкевов Тодоров  
10 1970 Назифе Исметова Исмаилова  
11 1971 Найден Стоянов Пенев  
12 1972 Наталия Димитрова Атанасова  
13 1973 Никола Димитров Чакъров  
14 1974 Николай Димитров Бонев  
15 1975 Николай Йорданов Йорданов  
16 1976 Николай Лъчезаров Георгиев  
17 1977 Радослав Любомиров Тушев  
18 1978 Силвия Милушева Стефанова  
19 1979 Стамен Петромиров Петров  
20 1980 Танжу Себайтин Рамадан  
21 1981 Тодор Денчев Владов  
22 1982 Цветелина Валериевна Кожанова  
23 1983 Шенол Селим Ибрям  
24 1984 Айнур Фикретова Караахмедова  
25 1985 Алиш Даудов Кьосев  
26 1986 Атче Хюсеин Мехмед  
27 1987 Валентина Станишева Величкова  
28 1988 Даниела Димитрова Великова  
29 1989 Деяна  Варчева Георгиева  
30 1990 Джалил Кязъмов Алиев  
31 1991 Евгения Пламенова Костова   
32 1992 Лилия Венкова Друмева  
33 1993 Лиляна Георгиева Петрова  
34 1994 Мерлин Якуб Реджеб  
35 1995 Михаил Александров Чакъров  
36 1996 Михаил Колев Минчев  
37 1997 Наталия Димитрова Иванова  
38 1998 Нурай Реджебова Ферадова  
39 1999 Петя Иванова Косева  
40 2000 Радостин Миленов Радев  
41 2001 Светла Вилянова Великова   
42 2002 Светлана Георгиева Василева  
43 2003 Светослав Петров Коцев  
44 2004 Тюркян Махмудова Кадирова  
45 2005 Цветомира Иванова Атанасова  
46 2006 Айлин Хасан Башева  
47 2007 Бела Стойчева Димитрова  
48 2008 Евгения Петкова Енчева  
49 2009 Габриела Красимирова Иванова  
50 2010 Гюнер Амди Илияз  
51 2011 Десислав Красимиров Вълчев  
52 2012 Джефер Мюслядин Джефер  
53 2013 Добромира Димитрова Димитрова  
54 2014 Ивелина Атанасова Кирилова  
55 2015 Калина Йорданова Калева  
56 2016 Красимира Кирова Керанова  
57 2017 Светослав Стоянов Христов  
58 2018 Сейде Февзиева Парсова  
59 2019 Татяна Стефанова Стоянова  
60 2020 Хасан Рамаданов Хасанов  
1998/1999
1 2021 Биргюл Ридванова Хебибова  
2 2022 Велина Дачева  
3 2023 Велимира Великова  
4 2024 Галин Руменов Димитров  
5 2025 Георги Филипов Калоянов  
6 2026 Делян Димитров Йорданов  
7 2027 Деница Тодорова Добрева  
8 2028 Елена Георгиева Йорданова  
9 2029 Елена Георгиева Михайлова  
10 2030 Емилия Василева Ганчева  
11 2031 Иван Георгиев Табаков  
12 2032 Илиян Неделчев Бобев  
13 2033 Невил Назиф Мехмед  
14 2034 Николай Евгениев Гьоков  
15 2035 Николай Илиев Новаков  
16 2036 Нурджан Кадир Салим  
17 2037 Сибел Кямил Кадир  
18 2038 Сузан Илми Мустафа  
19 2039 Теодор Стоилов  Петков  
20 2040 Тодор Костадинов Тодоров  
21 2041 Христина Иванова Христова  
22 2042 Юлия Юлиянова Матева  
23 2043 Анна Стойчева Вълчева  
24 2044 Геновева Цветанова Николаева  
25 2045 Десислава Петрова Кателиева  
26 2046 Есмерай Тефик Ибрахим  
27 2047 Жасмин Басриева Ахмедова  
28 2048 Жесмин Сали Халил  
29 2049 Ивайло Тодоров Крушевски  
30 2050 Илияна Георгиева Димитрова  
31 2051 Ирена Цанкова Колева  
32 2052 Лиляня Петрова Димитрова  
33 2053 Мартин Димитров Димитров  
34 2054 Миглена Райчева Стефанова  
35 2055 Никола Дениславов Хаджипетков  
36 2056 Петя Тодорова Петрова  
37 2057 Росица Йорданова Русева  
38 2058 Ростислав Вячеславович Максимов  
39 2059 Сидиха Аляйдинова Джиниева  
40 2060 Сибел Буран Ахмед  
41 2061 Сибел Назъм Рагуб  
42 2062 Соня Стоянова Василева  
43 2063 Султан Хюсеинова Ибрямова  
44 2064 Тезджан Мустафа Изет  
45 2065 Тихомира Неделчева Николова  
46 2066 Юлиян Красимиров Малчев  
47 2067 Боряна Илиева Бонева  
48 2068 Десислава Пламенова Христова  
49 2069 Диляна Пейнова Тодорова  
50 2070 Зюмрюд Наджиева Тедикова  
51 2071 Илияна Денчева Бончева  
52 2072 Йорданка Неделчева Петкова  
53 2073 Йорданка Цонева Маркова  
54 2074 Кадрие Ведатова Бехчетова  
55 2075 Марианна Георгиева Георгиева  
56 2076 Мирослава Йрданова Русева  
57 2077 Пламен Руменов  Ватев  
58 2078 Петър Димитров Атанасов  
59 2079 Петя Андонова Мичева  
60 2080 Сава Димитров Тодоров  
61 2081 Сузан Назмиева Якубова  
62 2082 Таня Стаменова Георгиева  
63 2083 Траян Николов Петков  
64 2084 Фейхан Зияева Алиева  
65 2085 Цвета Ганчева Ганева  
66 2086 Цветалин Димитров Добрев  
67 2087 Яница Недялкова Неделчева  
68 2088 Яница Стоянова Георгиева  
69 2089 Айля Али Ибрям  
70 2090 Айрие Рейхан Халил  
71 2091 Айсен Зюхтиева Хамидова  
72 2092 Анелия Николаева Малчева  
73 2093 Вехдетин Иззетов Таракчиев  
74 2094 Венцислава Йрданова Семова  
75 2095 Венцислав Славчев Савков  
76 2096 Гюлбие Ниязи Ибош  
77 2097 Ивелина Драгомирова Петрова  
78 2098 Ивета Миткова Иванова  
79 2099 Исуф Илми Хатиб  
80 2100 Леман Сали Заид  
81 2101 Метине Мустафа Гендж  
82 2102 Момчил Свиленов Маринов  
83 2103 Пейо Николов Пеев  
84 2104 Рефие Рамисова Кедикова  
85 2105 Христина Добринова Добрева  
86 2106 Шенай Бахриева Алиева  
87 2107 Емел Невзатова Съдкъева  
1999/2000
1 2108 Александр Романович Горюшко  
2 2109 Борис Насков Анастасов  
3 2110 Борислав Пейчев Златев  
4 2111 Ваня Емилова Мирчева  
5 2112 Владимир Руменов Пелтеков  
6 2113 Десислава Младенова Атанасова  
7 2114 Емил Василев Миланов  
8 2115 Ивелина Миткова Иванова  
9 2116 Илиана Стоянова Славова  
10 2117 Кирил Младенов Петров  
11 2118 Кремена Валентинова Димитрова  
12 2119 Кремена Димитрова Бонева   
13 2120 Марин Петров Маринов  
14 2121 Радостин Добромиров Донев  
15 2122 Селиме Ахмедова Мехмедова  
16 2123 Семра Салим Саравели  
17 2124 Силвия Илиева Куртева  
18 2125 Снежана Пейчева Иванова  
19 2126 Стамен Илков Колев  
20 2127 Тервел Емилов Прадонов  
21 2128 Хафизе Аднан Ахмед  
22 2129 Адриана Стефанова Стефанова  
23 2130 Айлин Исмет Шефкет  
24 2131 Айсел Мюслюм Керим  
25 2132 Айше Османова Ахмедова  
26 2133 Анелия Бранимирова Караджова  
27 2134 Ася Асенова Кьорова  
28 2135 Виолета Иванова Катева  
29 2136 Георги Атанасов Атанасов  
30 2137 Геоги Евгениев Драганов  
31 2138 Гергана Неделчева Иванова  
32 2139 Даниел Иванов Хинчев  
33 2140 Даниела Костова Узунова  
34 2141 Емил  Неделчев Неделчев  
35 2142 Емине Мюслюм Мухарем  
36 2143 Ердоан Ридванов Караманов  
37 2144 Иван Димитров Иванов  
38 2145 Ина Миленова Костадинова  
39 2146 Йонка Жекова Стойчева  
40 2147 Мариета Младенова Янкова  
41 2148 Мариета Русева Маринова  
42 2149 Мая Алдинова Бозова  
43 2150 Нюлюфер Мухарем Якуб  
44 2151 Светлин Недков Цонев  
45 2152 Севда Исмаилова Хасанова  
46 2153 Станислав Неделчев Неделчев  
47 2154 Татяна Йорданова Димитрова  
48 2155 Антоанета Атанасова Ласина  
49 2156 Гюлхан Салим Сюлейман   
50 2157 Десислава Станчева Христова  
51 2158 Дилбер Метин Камбер  
52 2159 Доротея Стефанова Димитрова  
53 2160 Елица Александрова Чакърова  
54 2161 Еркин Еркян Ефраим  
55 2162 Жана Станчева Цанева  
56 2163 Ивайло Петров Петров  
57 2164 Илиан Евгениев Гьоков  
58 2165 Лейля Мехмед Мухарем  
59 2166 Миглена Стоянова Петрова  
60 2167 Надежда Торова Ганчева  
61 2168 Неделчо Василев Неделчев  
62 2169 Нихал Хюсеин Реджеб  
63 2170 Светлан Красимиров Маринов  
64 2171 Сергей Евгениев Драганов  
65 2172 София Стоянова Стоянова  
66 2173 Събина Вергилова Вълчева  
67 2174 Теодора Стоянова Савова  
68 2175 Цветелина Иванова Димитрова  
69 2176 Боряна Васкова Асенова  
70 2177 Таня Красимирова Иванова  
71 2178 Сейхан Османов Акифов   
2000/2001
1 2179 Айлин Айдънова Исмаилова  
2 2180 Алтънай Али Енвер  
3 2181 Анета Димчева Георгиева  
4 2182 Атон Николаев Танчев  
5 2183 Биляна Красимирова Василева  
6 2184 Виолета Красимирова Тодорова  
7 2185 Галина Гатева Маринова  
8 2186 Десислава Цанкова Цачева  
9 2187 Иван Валентинов Соколов  
10 2188 Ивелина Христова Иванова  
11 2189 Калин Димитров Димитров  
12 2190 Лазар Къчев Лазаров  
13 2191 Лилия Стелиянова Колева   
14 2192 Мирослава Торова Добрева  
15 2193 Наделина Георгиева Димитрова  
16 2194 Силвена Иванова Димитрова  
17 2195 Силвия Георгиева Илиева  
18 2196 Сузан Найдинова  Ахмедова  
19 2197 Петя Красимирова Стефанова  
20 2198 Ваня Богомилова Терзиева  
21 2199 Владимир Георгиев Димов  
22 2200 Елена Любомирова Стоянова  
23 2201 Емилия Емилова Ангелова  
24 2202 Илияна Дочева Илиева  
25 2203 Искрен Боянов Великов  
26 2204 Йовка Стоянова Йовчева  
27 2205 Йордан Младенов Андреев  
28 2206 Катина Красенова Цонева   
29 2207 Мартин Юлианов Матев  
30 2208 Катина Ценова Николова  
31 2209 Константин Константинов Георгиев  
32 2210 Кънчо Димитров Кънчев  
33 2211 Мариела Николаева Димитрова  
34 2212 Марина Иванова Андреева  
35 2213 Мехмед Бехчет Хадживели  
36 2214 Миглена Станчева Иванова  
37 2215 Наталия Младенова Кирилова  
38 2216 Петя Ангелова Петкова   
39 2217 Пламен Веселинов Павлов  
40 2218 Пламен Стойков Петков  
41 2219 Ростислав Николаев Маринов  
42 2220 Светлана Димитрова Баланска  
43 2221 Сесил Еролова Кедикова  
44 2222 Фатме Баръшева Мехмедова  
45 2223 Фериде Ниязи Юсуф  
46 2224 Християна Василиу Мазияни  
47 2225 Айсун Зюхтиева Хамидова  
48 2226 Алексей Христов Сабинов  
49 2227 Евшен Исмет Мехмед  
50 2228 Елвин Ердоан  Шефкет  
51 2229 Елица Стефанова Дунчева  
52 2230 Елмира Алиева Мехмедова  
53 2231 Зюхтю Джеват Зюхтю  
54 2232 Ибрахим Мухарем Юсеин  
55 2233 Кремена Иванова Катева  
56 2234 Петър Николаев Колев  
57 2235 Салиха Назмиева Якубова  
58 2236 Светлана Атанасова Йорданова  
59 2237 Севдие Бейтула Джалил  
60 2238 Сема Ердинч Сюлейман   
61 2239 Сюзан Вадет Реджеб  
62 2240 Цветомира Стоянова Драгнева  
63 2241 Юнел Хъкметов Исмаилов  
64 2242 Жули Петрова Симеонова  
2001/2002
1 2243 Айлин Ибрям Али  
2 2244 Асие Ремзиева Сарова  
3 2245 Алеся Стефанова Гердева  
4 2246 Атанас Йорданов Темелков  
5 2247 Бистра Пламенова Ботева   
6 2248 Виолина Димчева Димова  
7 2249 Елиз Хълфи Хасан   
8 2250 Емил Емилов Савов  
9 2251 Ивайло Руменов Трифонов  
10 2252 Ивелина Георгиева Калева  
11 2253 Мартин Добромиров Господинов  
12 2254 Мартин Иванов Джебаров  
13 2255 Надежда Колева Минчева  
14 2256 Неджиб Ремзиев Неджибов  
15 2257 Нели Илиева Христова  
16 2258 Наталия Димитрова Лакова  
17 2259 Николай Тошков Николов  
18 2260 Нурхаят Осман Хасан  
19 2261 Пламена Василева Пешева  
20 2262 Силвия Живкова Жекова  
21 2263 Теодор Юлианов Георгиев  
22 2264 Цветелина Цветкова Александрова  
23 2265 Силвия Гавраилова Василева  
24 2266 Айлин  Ахмед Шукри  
25 2267 Айсел Мустафа Абтулова  
26 2268 Борислав Светлозаров Симеонов  
27 2269 Гергана Руменова Генчева  
28 2270 Дарин Красимиров Димитров  
29 2271 Елиф Сюлейманова Карамусова  
30 2272 Зелиха Исмет Шефкед  
31 2273 Ивелина Колева Тодорова  
32 2274 Илкнур Илханова  Ибрямова  
33 2275 Йордан Иванов Атанасов  
34 2276 Любомира Любенова Русанова  
35 2277 Петър Стоянов Стоянов  
36 2278 Мариана Радева Добрева  
37 2279 Мирослав Мирославов Василев  
38 2280 Михаил Филипов Атанасов  
39 2281 Полина Пламенова Ангелова  
40 2282 Ростислав Росенов Райчев  
41 2283 Семра Мехмед Сабри  
42 2284 Силвена Мичева Балева  
43 2285 Стефка Пенкова Кръстева  
44 2286 Стойко Валентинов Димов  
45 2287 Хами Ибрахим Хами  
46 2288 Хюлия Ахмед Мехмед  
47 2289 Явор Николаев Неделчев  
2002/2003
1 2290 Александър Иванов Петков  
2 2291 Анна Руменова Минчева  
3 2292 Анна Христова Червенска  
4 2293 Гергана Димитрова Коларова  
5 2294 Десислава Красимирова Димитрова  
6 2295 Димитър Ганчев Гатев  
7 2296 Димитър Иванов Димитров  
8 2297 Елис Мустафа Ахмед  
9 2298 Емилия Пешева Димитрова  
10 2299 Зюхра Февзи Сюлейман  
11 2300 Ива Мирчева Иванова  
12 2301 Мартин Тошков Василев  
13 2302 Мемиш Хасан Мемиш  
14 2303 Надя Пенкова Стоянова  
15 2304 Налян Рафи Сами  
16 2305 Николай Василев Николов  
17 2306 Николай Тодоров Николов  
18 2307 Нина  Славчева Николова  
19 2308 Пламена Славова Максимова  
20 2309 Сание Веждиева Ахмедова  
21 2310 Светлана Горчева Тодорова  
22 2311 Станислав Ангелов Ангелов  
23 2312 Ферсах Закир Юмер  
24 2313 Хабибе Мехмедова Коджаалиева  
25 2314 Юнал Фихредин Мухарем  
26 2315 Агния Росенова Маринова  
27 2316 Айлин Ахмедова Мехмедова  
28 2317 Вержиния Найденова Димитрова  
29 2318 Веселин Николаев Маринов  
30 2319 Георги Валентинов Георгиев  
31 2320 Дениз Хюсеинов Амишев  
32 2321 Деница Георгиева Георгиева  
33 2322 Диана Ангелова Нейкова   
34 2323 Ервин Еркян Ефраим  
35 2324 Ирена Стоянова Иванова  
36 2325 Йордан Станчев Томов  
37 2326 Любомир Харизанов Янков  
38 2327 Марина Маринова Колева  
39 2328 Мерлин Ахмед Шукри  
40 2329 Мирослава Стоянова Колева  
41 2330 Румен Стойков Петков  
42 2331 Севдалина Албенова Палова  
43 2332 Силвена Иванова Илиева  
44 2333 Силвия Йорданова Русева  
45 2334 Теодора Георгиева Каменарова  
46 2335 Траян Христов Петров  
47 2336 Фатме Гюрджанова Басриева  
48 2337 Ферихан Мехмед Шабан  
49 2338 Филиз Сейхан Ниязи  
50 2339 Филип Илиев Филипов  
51 2340 Хюсние Федаил Хюсеин  
52 2341 Айсел Фикрет Таракчи  
53 2342 Билял Мехмедов Мехмедов  
54 2343 Василена Бончева Христова  
55 2344 Гюлвер Велиева Велиева  
56 2345 Емел Хайредин Закир  
57 2346 Емилия Славчева Савчева  
58 2347 Коста Василев Колев  
59 2348 Мюсемме Ибрям Хасан  
60 2349 Ралица Петкова Цонева   
61 2350 Решат Хасанов Кадовов  
62 2351 Светлана Недкова Борисова  
63 2352 Фикрие Баязит Сюлейман  
64 2353 Халиме Юсеинова Адемова  
2003/2004
1 2354 Антон Яворов Антонов  
2 2355 Антония Иванова Георгиева  
3 2356 Асена Василева Добрева  
4 2357 Ахмед Ризаев Хюсеинов  
5 2358 Васил Димитров Йорданов  
6 2359 Галена Диянова Йорданова  
7 2360 Диана Христова Иванова  
8 2361 Димитър Цанков Димитров  
9 2362 Добри Атанасов Добрев  
10 2363 Добромир Иванов Добрев  
11 2364 Ива Господинова Димитрова  
12 2365 Йордан Иванов Енчев  
13 2366 Калин Севдалинов Йорданов  
14 2367 Мариета Валентинова Павлова  
15 2368 Мартин Драгомиров Николаев  
16 2369 Мирена Трифонова Трифонова  
17 2370 Николай Атанасов Зарков   
18 2371 Панайот Цонев Цанков  
19 2372 Пеньо Цонев Пенев  
20 2373 Росица Серьожева Серафимова  
21 2374 Светломир Анков Аврамов   
22 2375 Славена Петрова Христова   
23 2376 Цветомир Стефанов Хаджистанев  
24 2377 Шюкри Назъмов Шюкриев  
25 2378 Явор Димитров Иванов  
26 2379 Явор Николов Атанасов  
27 2380 Ангел Руменов Русанов  
28 2381 Велчо Стойчев Велчев  
29 2382 Деница Венциславова Маринова  
30 2383 Десислава Янева Мутафчиева  
31 2384 Елис Белгинова Ахмедова  
32 2385 Елис Сабри Сахлим  
33 2386 Ертан Есат Мехмед  
34 2387 Захари Станимиров Касабов  
35 2388 Зинеб Назиф Халил  
36 2389 Ивелина Светославова Малчева  
37 2390 Имелина Стоянова Иванова  
38 2391 Ирена Ангелова Иванова  
39 2392 Ирена Красимирова Иванова   
40 2393 Ирена Росенова Хубанова  
41 2394 Мануела Друмева Друмева  
42 2395 Милка Йорданова Темелкова  
43 2396 Нежля Ергун Исмаил  
44 2397 Пламена Руменова Живкова  
45 2398 Ралица Миленова Петрова  
46 2399 Ремзие Хайредин Хайри  
47 2400 Свилена Светославова Славева  
48 2401 Соня Йорданова Христова  
49 2402 Тихомир Петров Коцев  
50 2403 Цветелина Дацкова Кондова  
51 2404 Шенай Ахмед Сальовлу  
52 2405 Айше Юмер Дервиш  
53 2406 Айнур Мустафова Мехмедова  
54 2407 Бойко Иванов Божилов  
55 2408 Вергиния Георгиева Цветанова  
56 2409 Галин Стоянов Петров  
57 2410 Гюнюл Ахмед Ахмед  
58 2411 Деян Димитров Николов  
59 2412 Евгения Михайлова Чинева  
60 2413 Елица Николаева Борисова  
61 2414 Ива Борисова Кюлюмова  
62 2415 Ивайло Стефанов Гецов  
63 2416 Иванка Илиева Илиева  
64 2417 Исуф Мехмед Джибърджи  
65 2418 Кольо Йовчив Колев  
66 2419 Мирена Ценкова Симеонова  
67 2420 Надежда Славова Илиева  
68 2421 Нихибер Исмаил Исмаил  
69 2422 Нина Йорданова Петрова  
70 2423 Пламена Пламенова Алекова  
71 2424 Севим Сюлейманова Ахмедова  
72 2425 Стамен Стефанов Цонев  
73 2426 Стоил Контантинов Ковачев  
74 2427 Суна Емел Данаджъ  
75 2428 Христина Валентинова Христова   
76 2429 Хюсеин Гюрселов Пашов  
77 2430 Явор Илиянов Илиев  
2004/2005
1 2431 Александра Александрова Филипова  
2 2432 Аспарух Ивелинов Висков  
3 2433 Бойко Красимиров Стоянов  
4 2434 Валерия Петрова  Станкова  
5 2435 Габриела Анчева Хараламбиева  
6 2436 Дарин Росенов Страхилов  
7 2437 Димитър Георгиев Георгиев  
8 2438 Мария Пламенова Цанкова  
9 2439 Мина Илкова Колева  
10 2440 Надежда Недкова Спасова  
11 2441 Никола Георгиев Стоянов  
12 2442 Николай Пенков Стоянов  
13 2443 Петър Георгиев Георгиев  
14 2444 Преслава Илиева Бонева  
15 2445 Рефат Мустафов Кичуков  
16 2446 Румен Николаев Денев  
17 2447 Свилен Стоянов Воденичаров  
18 2448 Юлияна Боянова Минчева  
19 2449 Александър Любомиров Райчев  
20 2450 Анастасия Пламенова Стоянова  
21 2451 Атидже Рийзаева Хюсеинова  
22 2452 Валерия Ивелинова Иванова  
23 2453 Вергиния Геогиева Гутева  
24 2454 Вяра Теодорова Ноева  
25 2455 Ганиме Ебазерова Юнузова  
26 2456 Емине Арифова Мустафова  
27 2457 Исмигюл Сюлейман   Мюрсел  
28 2458 Мария Степановна Голякова  
29 2459 Момчил Цветанов Ризов  
30 2460 Петър Янков Янков  
31 2461 Пламена Христова Христова  
32 2462 Радка Димитрова Тодорова  
33 2463 Росица Николаева Венкова  
34 2464 Сабрие Белгинова Мустафова  
35 2465 Свилена Боянова Атанасова  
36 2466 Себиле Мухаремова Велиева  
37 2467 Севил Бахриева Емрулова  
38 2468 Фатма Сейхан Ниязи  
39 2469 Юлия Венелинова Калоянова  
40 2470 Борис  Златанов Богданов  
41 2471 Бояна Стефкова Димитрова  
42 2472 Валентина Стефанова Великова  
43 2473 Десислава Евгениева Андреева  
44 2474 Джемиле Екремова Салимова  
45 2475 Ивайло Тошев Петков  
46 2476 Иван Филипов Иванов  
47 2477 Лиляна Антониева Боянова  
48 2478 Мариян Александров Александров  
49 2479 Мирослав Михайлов Стоянов  
50 2480 Надя Пламенова Йорданова  
51 2481 Радостин Георгиев Георгиев  
52 2482 Росица Петева Сергиева  
53 2483 Татяна Василева Петрова  
54 2484 Тюркян Еркан Исмаил  
55 2485 Фатме Бюрханова Исмаилова  
56 2486 Юзлем Мусова Юмерова  
57 2487 Венета Василева Колева  
58 2488 Венцислав Николав Мишев  
59 2489 Галин Валентинов Петров  
60 2490 Гена Миленова Иванова  
61 2491 Данаил Илиянов Йорданов  
62 2492 Деляна Огнянова Захариева  
63 2493 Димана Димитрова Атанасова  
64 2494 Драгомир Цанков Димитров  
65 2495 Петко Василев Василев  
66 2496 Петя Станчева Тодорова  
67 2497 Ралица Красенова Стефанова  
68 2498 Салиха Хасан Пъръш  
69 2499 Севим Осман Исмаил  
70 2500 Теодор Тодоров Калимов  
71 2501 Халиме Ибрахимова Мустафова  
72 2502 Хамиде Айдън Реджеб  
73 2503 Цветомира Тошкава Василева  
2005/2006
1 2504 Валентин Богданов Шалев  
2 2505 Веселин Николов Тоцев  
3 2506 Генади Атанасов Трифонов  
4 2507 Георги Светланов Стоянов  
5 2508 Гинка Руменова Йорданова  
6 2509 Дениз Бакирова Чолакова  
7 2510 Десислава Емилова Статева  
8 2511 Деян Красимиров Узунов  
9 2512 Джипо Николов Джипов  
10 2513 Димитър Верчев Велчев  
11 2514 Жулвен Гюналова Сабриева  
12 2515 Захари Минев Караиванов  
13 2516 Йоана Пламенова Йовчева  
14 2517 Кристианна Банкова Тодорова  
15 2518 Кристина Красимирова Калинова  
16 2519 Мердие Юсеин Карахафуз  
17 2520 Мирослав Руменов Трифонов  
18 2521 Надежда Димитрова Георгиева  
19 2522 Невена Стефанова Върбанова  
20 2523 Никола Неделчев Николов  
21 2524 Равие Ремзи Ебазер   
22 2525 Симеон Радмилов Карастоянов  
23 2526 Хюсеин Айдънов Арабажиев  
24 2527 Явор Иванов Димитров  
25 2528 Боян Пламенов Симеонов  
26 2529 Васил Емилов Йонков  
27 2530 Виктория Колева Великова  
28 2531 Даниел Емилов Чанков  
29 2532 Диана Валентинова Колева  
30 2533 Добромир Евгениев  Николов  
31 2534 Драгомир Валентинов Соколов  
32 2535 Екатерина Евгениева Стоянова  
33 2536 Ибрахим Себайдинов Ибрахимов  
34 2537 Ивайло Дамянов Димитров  
35 2538 Милица Георгиева Василева  
36 2539 Момчил Бориславов Борисов  
37 2540 Невена Трифонова Петрова  
38 2541 Николай Тодоров Терзиев  
39 2542 Нора Венкова Косева  
40 2543 Олга Росенова Панагонова  
41 2544 Полина Стефанова Ковачева  
42 2545 Росен Христов Василев  
43 2546 Стефан Кирилов Георгиев  
44 2547 Стоян Александров Колев  
45 2548 Цветослав Алтанов Ибрахимов  
46 2549 Явор Иванов Атанасов  
47 2550 Боряна Николаева Дучева  
48 2551 Веселина Пенчева Пенева  
49 2552 Димана Валентинова Андреева  
50 2553 Дорина Драгомирова Друмева  
51 2554 Елис Ергюл Мухарем  
52 2555 Емине Себайдин Рамадан  
53 2556 Жулиде Хюсеин Сали  
54 2557 Зейнеб Мюрханова Ахмедова  
55 2558 Ивелина Стоянова Русева  
56 2559 Калоян  Николов Радев  
57 2560 Катина Димитрова Гатева  
58 2561 Кахри Мехмед Кахри  
59 2562 Марина  Иванова Димитрова  
60 2563 Маринела Станчева Томова  
61 2564 Медине Руфиева Абазова  
62 2565 Ремзие Шенолова Мехмедова  
63 2566 Селиме Неджат Бейтула  
64 2567 Станимир Красимиров Георгиев  
65 2568 Стела Илиянова Георгиева  
66 2569 Стоянка Бонева Маринова  
67 2570 Сузан Мехмед Хасан  
68 2571 Цветелина Николаева Велчева  
69 2572 Яница Вескова Кирилова  
70 2573 Айлин Еминова Расимова  
71 2574 Айлин Йълмаз Сабри  
72 2575 Айше Ахмедова Хасанова   
73 2576 Антоанета Добрева Николаева  
74 2577 Ариф Закир Ариф  
75 2578 Гюлсен Бейнадиева Тепикова  
76 2579 Денислав Маликов Демиров  
77 2580 Джемиле Хюсеинова Кърмъзова  
78 2581 Елис Ерджанова Керимова  
79 2582 Магдалена Генчева Михайлова  
80 2583 Мария Недкова Джурова  
81 2584 Наргис Юсуф Сали  
82 2585 Пламена Даринова Стоянова  
83 2586 Полина Стефанова Пенчева  
84 2587 Светозара Дочева Христова  
85 2588 Сейде Ибрахим Зекерие  
86 2589 Силвена Младенова Петкова  
87 2590 Силвия Светлинова Стефонова  
88 2591 Сузан Мехмедова Реханова  
89 2592 Фатме Ремзиева Сарова  
90 2593 Фатме Февзи Еюб  
91 2594 Нугюл Васфи Мехмедова  
2006/2007
1 2595 Валя Димитрова Рахнева  
2 2596 Васил Иванова Енчев  
3 2597 Владимир Петров Колев  
4 2598 Габриела Минчева Николова  
5 2599 Дарина Божидарова Цанкова  
6 2600 Десислава Василева Димитрова  
7 2601 Калин Орлинов Конаров  
8 2602 Магдалена Анчева СТанева  
9 2603 Мирослав Иванов Минчев  
10 2604 Начо Петров Начев  
11 2605 Нели Венелинова Иванова  
12 2606 Николай Руменов Генчев  
13 2607 Павел Добринов Николов  
14 2608 Пенко Стойчев Белчев  
15 2609 Преслава Маринова Петрова  
16 2610 Радослав Пламенов Коджахристов  
17 2611 Селджан Зейнун Филиз  
18 2612 Снежина Георгиева Атанасова  
19 2613 Станислав Маринов Радев  
20 2614 Станислава Цонева Станева  
21 2615 Сюлбие Кабил Хабил  
22 2616 Христина Николаева Димитрова  
23 2617 Алев Левентов Бамов  
24 2618 Виктория Снежанова Йорданова  
25 2619 Владимир Неделчев Василев  
26 2620 Грета Тодорва Георгиева  
27 2621 Даниел Панайотов Узунов  
28 2622 Десислава Ивелинова Желязкова  
29 2623 Добромир Маринов Геогиев  
30 2624 Дюне Мехмед Али  
31 2625 Емин Йозджан Дживелек  
32 2626 Ивайло Йорданов Драгойчев  
33 2627 Иван Найденов Радев  
34 2628 Ивета Драгомирова Косева  
35 2629 Йоана Валериева Стефанова  
36 2630 Лъчезар Младенов Бонев  
37 2631 Марин Димитров Абаджиев  
38 2632 Метин Шюкрю Мехмед  
39 2633 Наталия Благоева Лютова  
40 2634 Радослав Христов Рашков  
41 2635 Савина Ивайлова Вангелова  
42 2636 Света Красимирова Маринова  
43 2637 Стела Петкова Стоянова  
44 2638 Стефан Добрев Стефанов  
45 2639 Теодор Величков Стоянов  
46 2640 Тодор Иванов Бонев  
47 2641 Християн Петров Пенев  
48 2642 Ясен Юлиянов Атанасов  
49 2643 Айлин Ерджанова Алиева  
50 2644 Айше Сейхан Сали  
51 2645 Ангел Янков Янков  
52 2646 Бедиха Рашид Акбуюк  
53 2647 Билял Ибрахимов Црънгалов  
54 2648 Величка Станимирова Иванова  
55 2649 Георги Йорданов Господинов  
56 2650 Георги Христов Христов  
57 2651 Дияна Младенова Аспарухова  
58 2652 Диляна Стоянова Георгиева  
59 2653 Евгения Бориславова Раева  
60 2654 Катя Георгиева Иванова  
61 2655 Кристина Кънева Цанева  
62 2656 Мелиха Джевдет Йозджан  
63 2657 Милица Цонева Илиева  
64 2658 Мурад Айдън Реджеб  
65 2659 Олег  Валериевич  Аврамов  
66 2660 Паулина Цветанова Илиева  
67 2661 Полина Пламенова Христова  
68 2662 Полина Радославова Любенова  
69 2663 Росица Валентинова Иванова  
70 2664 Светлозара Неделчева Енчева  
71 2665 Сесил Кязим Моканова  
72 2666 Сехер Шенолова Зекериева  
73 2667 Станислава Веселинова Симеонова  
74 2668 Вероника Владимирова Стоянова  
75 2669 Виктория Руменова Великова  
76 2670 Георги Браянов Терзиев  
77 2671 Димитър Емилов Иванов  
78 2672 Емине Мустафа Хюсеин  
79 2673 Йолина  Руменова Пенева   
80 2674 Кадрие Сали Хюсеин  
81 2675 Магдалена Александрова Георгиева  
82 2676 Максим Михайлов Балтаджиев  
83 2677 Мелтем Съдкъ Келсали  
84 2678 Михаил Иванов Илиев  
85 2679 Назифе Ахмед Мехмед  
86 2680 Наталия Розалинова Денкова  
87 2681 Нели Райкова Ицкова  
88 2682 Радослав Михайлов Георгиев  
89 2683 Светлана Младенова Кирилова  
90 2684 Сузан Мустафа Ахмед  
91 2685 Сюзген Ахмед Манаф  
92 2686 Тихомир Илков Дочев  
93 2687 Райме Джаватова Шабанова  
94 2688 Фатме Зюлкеф Мехмед  
95 2689 Февзие Али Сали  
96 2690 Христина Пенкова Христова  
97 2691 Шенгюл Илхан Кадир  
98 2692 Юнджел Юксел Хюсеин  
2007/2008
1 2693 Александра Стефанова  Арабова  
2 2694 Антоанета Стефанова Димитрова  
3 2695 Благовест Николаев Цаков  
4 2696 Владимир Невянов Радков  
5 2697 Георги Илков Енчев  
6 2698 Гергана Павлинова Стоянова  
7 2699 Дарина Младенова Манева  
8 2700 Димитър Веселинов Драев  
9 2701 Доника Иванова Илиева  
10 2702 Драгомир Стефанов Великов  
11 2703 Емел Бахриева Чолакова  
12 2704 Ивайло Неделчев Гецов  
13 2705 Иван Красимиров Станчев  
14 2706 Ивелина Кръстева Бонева   
15 2707 Ирена Светланова Минкова  
16 2708 Ириней Светланов Иванов  
17 2709 Йона Руменова Петрова  
18 2710 Марина Недялкова Тодорова  
19 2711 Петър Димитров Димитров  
20 2712 Петър Пламенов Петров  
21 2713 Пламен Тихомиров Богданов  
22 2714 Радослава Николаева Велчева  
23 2715 Росен Пламенов Пенчев  
24 2716 Теодор Красимиров Кулев  
25 2717 Анифе Исмаил Вели  
26 2718 Антон Николаев Балтов  
27 2719 Борислав Христов  Рашков  
28 2720 Валентина Тодорова Терзиева  
29 2721 Виржиния Тодорова Тодорова  
30 2722 Георги Стефанов Василев  
31 2723 Деница Веселинова Куклева  
32 2724 Димитър Цветанов Петров  
33 2725 Емилия Светлозарова Попова  
34 2726 Ивайло Енчев Енчев  
35 2727 Иван Ангелов Иванов  
36 2728 Иван Колев Иванов  
37 2729 Ивелина Миленова Матева  
38 2730 Илмие Нахидин Ахмед  
39 2731 Кристина Станчева Станчева   
40 2732 Лъчезар Георгиев Йорданов  
41 2733 Мая Плам