На фотолов за облаци

НА ФОТОЛОВ ЗА ОБЛАЦИ

ВЕСЕЛИН КЕРЕМЕДЧИЕВ

PHOTOHUNT OF CLOUDS

VESELIN KEREMEDCHIEV

nafotolovzaoblatci4

You are going to be introduced to the idea and realization of a project created by students who specialize in Geography and Economics in our school. The project is related to the preparation and publishing of a picture atlas-definer of clouds grouped according to theirfamilyand type. This atlas includes general information about cloud formation, table classification and one page referring to each type of clouds. Each page contains a standard photo, a short description and a photo of the sky above Razgrad and other parts of the country taken by the students.

Качеството на обучението по география и икономика в ППМГ „Акад. Никола Обрешков” град Разград, се доказа и утвърди през годините, особено след създаването на специалност „Информационни технологии, География и икономика и Английски език”. В профилираните паралелки се обучават ученици със засилен интерес към предмета, като подготовката и търсенията им надхвърлят рамките на учебните програми. Традиционно учениците от нашето училище са финалисти на Националната олимпиада по география и икономика с призови класирания в Национални състезания по география и икономика, извън календара на МОН. За да надградим и разширим географската култура и компетенции, заедно с учениците, потърсихме допълнителни, нестандартни форми и дейности. Водещ критерий, в това отношение бе интересът на учениците. Така след географските съботи, посветени на любопитни и интересни факти, обекти и хипотези, ние решихме да създадем Клуб „МЕТЕО”, който впоследствие прерасна в Клуб по природна география „Terra viva”. Престрашихме се да представим на тази конференция идеята и реализацията на един проект, свързан с подготовката и издаването на снимков атлас-определител на облаците по семейства и вид. Доколко сме се справили с това начинание, оставяме преценката на тези които се поинтересуваха и използват нашето пособие.

За хронологията – Клуб „МЕТЕО”, официално започна своята дейност, през месец октомври 2014 година. Членове-основатели на клуба, станаха учениците от профилните паралелки от осми до дванадесети клас. Водени от изследователски дух и любовта ни към Географията, ние формулирахме целите, задачите и дейностите на клуба. Обединихме се около идеята да посветим първата година на Климатологията и в частност на Метеорологията. Сбирките ни обичайно протичаха с теоретична част, проблемен въпрос и дискусия, като училищната библиотека отзивчиво и много подходящо приюти младите, прохождащи метеоролози. Темите бяха структурирани в различни направления: Фактори на климата, групирането им и конкретното влияние на всеки от тях – географско положение, разпределение на слънчевата радиация по земната повърхност, близостта или отдалечеността от големи водни басейни /океани и морета/, релефът, чрез надморската височина и дългите орографски вериги, вида растителност, вида постилаща повърхност /суша или вода/, общата атмосферна циркулация и човешката дейност. Специално внимание отделихме на циклоните и антициклоните, радиационния баланс, процесите и явленията в атмосферата, кръговрата на водата, значението на озоновия слой и оптичните явления в атмосферата.

Първоначално с любителски уреди и подръчни материали, подредихме нашата импровизирана метеорологична клетка, до прозореца и започнахме нашите измервания. Колкото и условно да беше всичко, положението и почти покриваше необходимия стандарт – но около 2м от земната повърхност, без пряка слънчева светлина и т.н. Разграфихме дневник за отчитане на резултатите – температура, атмосферно налягане, влажност на въздуха, а осмокласниците изработиха ветропоказател, най трудно бе монтирането на пластината за силата на вятъра. Направихме график за дежурство.

Успоредно с дейността на станцията, продължихме теоретичната подготовка, като подробно изучихме елементите на климата, методите и уредите за тяхното измерване, мерните единици и скали. Запознахме се и с технически средства за изследване – метеорологични балони, радиосонди, сателитни наблюдения. В специална таблица систематизирахме кодовете и символите, представящи елементите, според интензивността и степента на проявление. Дефинирахме определенията за климат и време, разгледахме климатични и метеорологични карти. Особен интерес предизвика програмата „Аладин”  от официалната страница на Департамент Климатология към БАН, където в реално време, проследихме движението, силата и посоката на ветровете.

Единодушно достигнахме до извода, че прогнозирането на времето е трудна и отговорна задача. При изясняването и открихме взаимовръзката и значението на точните измервания на метеорологичните станции. Създаването и поддържането на глобална и национална метеорологична мрежа, структурата и разпределението на метеорологичните станции. Важният извод, до който достигнахме – изготвянето на метеорологична прогноза, е комплексен продукт, резултат от анализ на статистически, технически и физикогеографски компоненти. Убедихме се, че поради сложността и естеството на тази дейност, най-точни са краткосрочните прогнози – до седмични, за по-големи периоди от време са възможни повече грешки, поради изменчивостта и динамиката на показателите.

Качествено нов етап в съвместната ни дейност се оказа интересът, техническите и художествени умения на учениците в областта на фотографията. В началото, те документираха интересни обекти и явления, в подкрепа на тезите си, постепенно обаче това „състезание” придоби масов характер. След успехите и наградите на членове на клуба, от национални и регионални фотоконкурси,  естествено се породи идеята да използваме тези знания и умения, като ги приложим практически. Най-трудно бе да решим, към какво точно да се насочим? След кратко обсъждане се заехме с нелеката задача да съставим снимков атлас-определител на облаците. Учениците разровиха архивите си, направени бяха много допълнителни снимки и накрая създадохме доста голям масив, от който да подберем най-подходящите. Разбира се важно бе да следим и оценим, не само художествените но и научни достойнства на фотографиите, за да отговорят на стандартите и изискванията. Друга важна стъпка бе да решим – какво да включва нашия атлас?  Потърсихме световния опит и се спряхме на сравнително лесен и изпълним вариант.

Определителят включва уводна статия – общи сведения за образуването на облаците, кратка речникова справка на латинските думи и значението им в класификацията на облаците.

nafotolovzaoblatci5

Таблица 1. Класификация на облаците 

Според международната класификация облаците се делят на 4 семейства, тези семейства се разделят на 10 рода, а те - на множество видове и разновидности. За нагледност съставихме таблица, с наименованията на семействата, най-често срещаните облаци, съкратено изписване – означение, долна и горна граница на разпространение и развитие./Таблица 1/

Предизвикателство бе и оформлението на корицата. За основа използвахме снимка на язовир „Тича”, направена при село Ловец. Допълнително, страницата по оригинален начин, дава информация кой с какво е помогнал за реализацията, като най-проблемно бе наименованието – така се роди заглавието на – „НА ФОТОЛОВ ЗА ОБЛАЦИ”.

nafotolovzaoblatci2

Фиг.1 Заглавна страница 

Посветихме  по една страница на всяка една облачна форма, като представяме кратко описание, снимка стандарт и наша снимка, направена в небето над Разград или при пътувания на учениците.  Последната страница представяше снимка на участниците реализирали проекта.

nafotolovzaoblatci3

Фиг.2 Снимка на авторите при посещение на метеорологична станция Разград

Представям ви екипа реализирал атласа-определител „НА ФОТОЛОВ ЗА ОБЛАЦИ” :

СНИМКИ И МАКЕТ - Радмил Галинов

ТЕКСТ – Габриела Златева и Симона Стефанова

ПОДБОР СТАНДАРТИ – Тодор Георгиев

КОНСУЛТАНТ И РЕДАКТОР – Добромир Манолов

 

Крайния етап на едногодишния ни труд бе да покажем нашия атлас-определител на широката публика. Преди това, обаче, посетихме метеорологичната станция в Разград, където видяхме практически как се правят замерванията и отчитането на резултатите, представихме и нашият атлас-определител. Ръководителят на станцията госпожа Петрова даде висока оценка на нашия атлас, поздрави учениците за положените усилия и в края на срещата ни изненада с подготвени подаръци за клуба – хоризонтални термометри, термограф и влагомер, които използваме, като нагледни пособия, в обучението по география и икономика. Екземпляри подарихме и на Отдел Краезнание в Регионална библиотека „Боян Пенев” и на някои училищни библиотеки. Нарочно страниците не са подвързани, защото всяха от тях може да се използва като табло или индивидуално нагледно средство, в часовете по География и икономика.

Чест за клуба бе, че в деня на Предизвикателството – по проект Мениджър за един ден, Добромир Манолов – ХII клас бе поканен да ръководи Метеорологичната станция в Разград.

Включването на учениците в подготовката и издаването на атласа-определител „НА ФОТОЛОВ ЗА ОБЛАЦИ”, наистина разшири географския кръгозор на авторите, осъществи се връзката между теоретичното обучение и практиката. Дейността осмисли свободното време на учениците, срещна ги нови предизвикателства, интересни личности. Изнасянето на обучението в извънучилищна среда нагледно представи многостранното приложение и значение на географската наука. Предизвиква траен интерес и поставя нови, още по-смели цели и задачи.

Представените добри практики в обучението по География и икономика, подпомагат и надграждат задължителната и профилирана подготовка. Освен научно-познавателна, „НА ФОТОЛОВ ЗА ОБЛАЦИ” има документална и краеведска стойност.

А за недостатъците моля да бъдем извинени…

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Сиракова.М.,Сираков.Д.,Дончев.К.

„Метеорология за всеки” – изд.”Наука и изкуство”, София 1989.

Веселин Керемедчиев учител по география и икономика в ППМГ „Акад.Н.Обрешков“
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Сайтът Viva Cognita призна силната разградска школа

11 10 16Абитуриенти от Профилираната природоматематическа гимназия заеха първо и трето място на националното състезание „Математика с компютър”

Д. НЕДЕЛЧЕВА

Преди дни дойде голямото признание за Цветелина Минкова и Радмил Райчев от 12 клас на ППМГ „Акад. Н. Обрешков”, които от години участват в състезанието „Математика с компютъри се класират неизменно в тройкатa, продължавайки традицията за добро представяне на бивши наши ученици. Сега те получиха покани за участие в присъствения кръг на състезанието заедно с още 24 деца, представили се най-добре в онлайн състезанията „Тема на месеца” и „Математика с компютър”за ученици от 9. до 12. клас.

Състезанието се проведе на 1 октомври в Централния офис на VIVACOM в София. Участниците имаха на разположение 90 минути, за да се справят със задачите, подготвени от екип специалисти от Института по математика и информатика при БАН. Когато отново Цветелина Минкова се класира на първо място в България, а Радмил Райчев – на трето, на сайта vivacognita.org бе публикувано следното изключително признание за силната разградска школа по математика и информационни технологии и косвено за преподавателката по ИТ в ППМГ Нели Стоянова: „Цвети спечели първото място в класа си и миналата година. За нас отличното й представяне не беше изненада и този път! Все пак, добре, че Цвети участва за последно, защото завършва училище. Радмил също редовно е сред първенците в нашата „Тема на месеца“. На добър час! Очакваме бодра смяна състезатели от Разград!”

В онлайн кръговете на състезанието “Математика с компютър“ може да участва всеки предварително регистрирал се. В един и същи ден и час всички регистрирани получават достъп за 60 минути до Работен лист, който съдържа 10 задачи за съответната състезателна група. Това е времето, в което участникът работи върху задачите и изпраща (по интернет) решенията до организаторите на състезанието. При решаването на задачите всеки участник може да ползва помощни средства и източници на информация (компютър, интернет, динамични софтуерни системи, книги, и т.н.) както е в реална ситуация при решаване на конкретен проблем от ежедневието.

Първи учебен ден в ППМГ

15 9 16 ppmg8

ДИРЕКТОРЪТ НА ППМГ МАНУЕЛ ВАСИЛЕВ:

„Четвъртокласници, заповядайте догодина в училището на най-добрите!”

С обществен договор новоприетите осмокласници обещаха да догонят „випуска на отличниците”, който завърши през 2016 г.

С уъркшоп по връзване на вратовръзки започна първият учебен ден за подгответата от Профилираната Природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков” - Разград. От тяхно име Симона Дианова – осмокласничката, приета с най-висок бал, сключи „обществен договор” с директора Мануел Василев с обещанието, че новоприетият випуск ще бъде толкова добър, колкото и „випуска на отличниците” , който завърши ПМГ през тази календарна година, а днес неговите представители са студенти в първи курс в българските и световни университети.

15 9 16 ppmg4Директорът се обърна към ученици, учители и гости с реторичен въпрос: „Какво ще кажете като сме на 51-во място от 1000 училища в България, на кое място сме при 20 училища – на първо!”. Той се обърна към настоящите четвъртокласници, до които посланието му ще стигне благодарение на многобройните медии и гости в училищния двор, с думите „Вие сте добре дошли и вашето място догодина е при нас – най-добрите!”.

С много новини започва 45-та учебна година в славната Математическата гимназия

15 9 16 ppmg7

Първо, към името й вече е добавено още едно определение: Профилирана Природоматематическа гимназия. Освен четири паралелки осмокласници, или 105 нови ученици, тук започват работа и трима нови преподаватели: Нина Дойнова по история, Надежда Димитрова и Калина Иванова по английски език.

15 9 16 ppmg6

15 9 16 ppmg11

15 9 16 ppmg12

15 9 16 ppmg13

15 9 16 ppmg14

15 9 16 ppmg15А когато по класните стаи осмокласниците получиха вратовръзките си, започна уъркшоп по връзване на възел, като с предимство бяха вързани вратовръзките на децата, които са на квартира и общежитие.

15 9 16 ppmg3

Етичен кодекс на училищната общност

etichen

ПРЕДЛАГА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ:

 На основание чл.175, ал.1-3 и чл.263, ал.1 т.14 Етичен кодекс на училищната общност в ППМГ “Акад.Н.Обрешков” - Разград за учебната 2016/2017 година. В създавеното и приемането му не участва обществен съвет, поради липса на подзаконов акт за него към момента на неговото утвърждаване. Документът се публикува на интернет страницата на училището и подлежи на изменение и допълнение по реда на неговото приемане. Бележки, становища и предложения по проекта за етичен кодекс могат да бъдат изпращани на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 15 октомври 2016 г., включително. 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите с деца специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение.

Раздел I

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Работещите с деца педагогически специалисти изпълняват своите функции, като се ръководят от основните човешки ценности и принципи:

Чл. 1. Детството е изключително важен период от живота на човека.

Чл. 2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Чл. 3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

Чл. 4. На всяко дете е гарантирано правото на:

свобода на изразяване на мнение;

свобода на мисълта, съвестта и религията;

формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно;

Чл. 5. Всяко дете има право на закриласрещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл. 6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл. 7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл. 8. Във всички случаи следва да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл. 9. За всяко дете, попаднало в риск, възниква спешна необходимост от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл. 10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

Чл. 11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

Раздел ІІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО

Чл. 12. Педагогическата практика да се основава на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл. 13. Да се разбира и уважава уникалността на всяко дете.

Чл. 14. Да се има предвид специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл. 15. Да се създава безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

Чл. 16. Да се подкрепя правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл. 17. Да се работи винаги в най-добрия интерес на детето.

Чл. 18. Да се осигуряват на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

Чл. 19. Да не се участва в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие.

Чл. 20. Да не се участва в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл. 21. Много добре да се познават и спазват законите и процедурите, защитаващи детето от насилие. Да се познават симптомите на насилие над дете физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване.

Чл. 22. При съмнение за малтретиране веднага да се уведомяват органите за закрила на детето и се проследява дали са предприети необходимите мерки.

Чл. 23. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, следва да му се окаже пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Чл. 24. Когато постъпи информация за действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, незабавно се информират органите по закрила на детето.

Раздел ІІІ

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО

Чл. 25. Наша първостепенна отговорност е подпомагане на семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

Чл. 26. Зачитане на достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

Чл. 27. Уважаване на ценностите на семейството при отглеждането и възпитанието на децата и на правото му да взема решения за своите деца.

Чл. 28. Информиране на семейството за всички решения, отнасящи се до детето. Когато е възможно, родителите следва да се включват във вземането на такива решения.

Чл. 29. Зачитане на правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с детето.

Чл. 30.Информиране на родителите за изследователските проекти, включващи техните деца. Не се позволява и не се допуска участие в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл. 31. Да не се използват служебните отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не се влиза в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата с детето.

Чл. 32. Осигуряване на конфиденциалност на информацията и зачитане на правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на детето е в риск.

Чл. 33. Ангажименти по разработването на правила за опазване на поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл. 34. В случаите на конфликт между членовете на семейството да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане на страна в конфликта.

Раздел IV

МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

Чл. 35. Изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл. 36. Обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл. 37. Работа за утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет, въздържайки се от действия, които биха уронили престижа на професията, и проява на нетърпимост към подобни действия.

Раздел V

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Чл. 38. Предоставяне на висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.

Чл. 39. Да се работи за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл. 40. Да се работи за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл. 41. Да се оказва съдействие за повишаване на степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл. 42. Да се работи за популяризиране на правата на децата, както и за повишаване на чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл. 43. Да се работи в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.

Раздел VI

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ ОБЩИНА, РУО И МОН

Чл. 44.(1) Служителите извършват своята дейност на най-високо ниво на компетентност в съответствие с професионалните критерии и поемат за решаване само такива задачи, за които са придобили необходимата квалификация.

(2) Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно.

(3) Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява. При необходимост той пренасочва въпросите към друг свой колега, притежаващ съответната компетентност.

Раздел VII

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.45. Служителят не трябва да иска, приема или разпределя подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на служебните му задължения, преценката или функциите му, или да бъдат възнаграждение за това.

Чл.46. Служителят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да извършва работата си по начин, допускащ влияние от друг.

Чл.47. Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Информира своевременно директора при загубата или повредата му.

Чл.48. Служителят в изпълнение на заеманата длъжност трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено.

Чл.49. Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Използва документите в училището единствено по повод изпълнение на служебните си задължения, при строго спазване на правилата за защита на информацията.

Чл.50. Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го направи.

Чл.51. Бившите служители трябва да се въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната система, училищната общност или който и да е служител в системата.

Раздел VIII

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.52. Конфликт на интереси възниква тогава, когато служителят има личен интерес и той му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебните задължения.

(1) Служителят може да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава, след като декларира своята дейност пред директора.

(2) Служителят не може да използва служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.

(3) Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага директора.

(4) Служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

(5) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя му служителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

Раздел IX

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл.53. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към училищната общност се създава Комисия по етика.

(2) Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години.

(3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от Педагогическия съвет.

Чл.54.(1)Комисията по етика:

* разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс;

* дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.

(2)Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се утвърждава на заседание на Педагогическия съвет.

Чл.55. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в Комисията по етика.

Чл.57.(1)Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им.

(2) При установено неспазване на този кодекс Комисията налага санкция.

(3) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

Чл.58. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на училището.

СТАНДАРТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ

Отнасяйте се към всички граждани с уважение. Отнасяй се с другите така, както ти искаш да се отнасят към теб.

Проявявайте неутрална и честна позиция спрямо всички хора. Реализирайте поведение, лишено от пристрастия, честно и равнопоставено отношение към всички граждани.

Демонстрирайте външен вид и поведение, които да се отразят положително върху имиджа на училището. Начинът на обличане говори за нашето отношение. Носете облекло, подходящо на заеманата длъжност. Помнете, че това, което носите, се отразява на вашето настроение, на грижата, която полагате в работата си, и на реакцията на гражданите.

Отговаряйте осведомено и предоставяйте актуална и точна информация. Стремежът на служителите на училището да бъде максималното подпомагане на гражданите.

Поддържайте професионално отношение. Професионализмът се разкрива чрез работата, която се върши етично, компетентно и позитивно.

Насърчавайте работата в екип. Работата в екип е способността за съвместна работа за постигане на обща цел. Способността да се насочват личните постижения към организационни цели, е формулата обикновените хора да постигат необикновени резултати.

Спазвайте ангажиментите си. Помнете, че важен елемент от качественото обслужване на гражданите е посрещането на техните нужди и очаквания.

Отговаряйте навреме. Отделяйте на гражданите необходимото време.

Променяйте вашата организация. Старайте се всеки ден да установявате отлична работна етика и да намирате начини да участвате активно в работата на вашата организация. Духът на служителите е важен и зависи от максималните усилия на всички.

Създайте ваш собствен стил на обслужване на гражданите. Бъдете искрени и последователни по всяко време. Помнете, че личните ви качества се отразяват на стандартите, които създавате за самите себе си. Разликата между ефективно и неефективно обслужване на гражданите е въпрос на:

КОМПЕТЕНТНОСТ, УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ, СЪПРИЧАСТНОСТ.

При нужда общността на гимназията съпричастно помага доброволно чрез акции за набиране на помощи и средства.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от ежедневната работа на служителите. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на служителите и защита от неоснователни обвинения.

Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния образ на училището.

Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

 1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагането на Етичния кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в училищната общност. Под нарушения на Етичния кодекс по смисъла на тези правила се разбират следните групи прояви в тяхното поведение:

-                     неспазване на действащото законодателство;

-                     неспазване на вътрешноучилищните документи;

-                     действия и/или бездействия, водещи до разрушаване на доверието към училището;

-                     грубо отношение към учениците, родителите, колегите и външни лица; проявено неуважение, незачитане на правата и достойнството на личността и допускане на прояви на дискриминация поради етнически, религиозни и други причини;

-                     прояви на накърняване на авторитета на други учители, служители и работници и на престижа на учебното заведение, допуснати във и извън училището;

-                     прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение на възложените функции и накърняване на интересите на други лица.

 1. Наблюдението и докладването на посочените в т. 1 нарушения да се извършват по две направления:

-                     вътрешно докладване – от педагогическия и непедагогическия персонал;

-                     външно докладване – от родители, граждани, представители на институции и фирми.

 1. Сигналите за нарушенията се приемат в училището и се регистрират във входящия дневник – регистър.
 2. Регистрираните сигнали се разглеждат от Комисията по етика в училището, назначена със заповед на директора.
 3. Комисията е в състав от представители на:

-                     ръководството: Светлана Занкова – зам.-директор по УД;

-                     педагогическия персонал:Емилия Станковаглавен учител;

-                     непедагогическия персонал: Димитрина Аврамовазавеждащ административна служба.

 1. Комисията се председателства от Светлана Занкова – зам.-директор по УД.
 2. Всички постъпили сигнали се разглеждат от комисията на нейни заседания, за което се води протокол.
 3. Комисията не е длъжна да разглежда анонимни сигнали.

10.Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% + 1.

11.Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в седемдневен срок от постъпването му.

12.При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и се провежда разговор със свидетели на нарушението.

13.При невъзможност случаят да се изясни на едно заседание, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото.

14.При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на директора за взети дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.

15.За предприетите мерки и наложени наказания се уведомяватпредседателят на комисията по етика и лицето, подало сигнала.

16.При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се запознава с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила.

Прием в V клас в ППМГ “Акад.Н.Обрешков”

obqva v klas

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

“АКАДЕМИК НИКОЛА ОБРЕШКОВ” - РАЗГРАД

Държавен план-прием в V клас

Учебна 2017/2018 година

Една паралелка

Право на участие в приема в V клас в ППМГ “Акад.Н.Обрешков” - Разград имат ученици, които:

 1. Успешно са завършили началния етап на основно образование;
 2. Явили са се на националното външно оценяване в IV клас;
 3. Участвали са в олимпиада по математика на областно ниво;
 4. Участвали са в две от математическите състезания, включени в календара на МОН: Пролетни математически състезания, 31.03-.2017- 02.04.2017г. в гр. Варна; Математическо състезание „Европейско кенгуру” /областен и/или национален кръг/; Математическо състезание за IV клас с общински и областен кръг. Състезанията, в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците се класират въз основа на:

 1. резултата от националното външно оценяване по математика;
 2. успеха от учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат по скала в точки;
 3. резултатите от най-малко две състезания и/или олимпиада по математика.

За участие в класирането учениците подават:

 1. заявление до директора;
 2. копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите;
 3. копие на удостоверение за завършен начален етап.

Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от едно училище и една област.

Педагогическият съвет определя методиката за извършване на класирането и може да определи различна тежест на резултатите от състезанията и/или олимпиадата по математика. Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се подреждат по критерии, определени с решение на педагогическия съвет на училището. Критериите осигуряват приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием. Решенията ще бъдат представени на началника на РУО и ще бъдат обявявени на сайта на гимназията и в РУО в срок до 15 януари 2017 г.

Приемът в V клас се извършва от ППМГ “Акад.Н.Обрешков” до 15 юли 2017 г. за предстоящата учебна 2017/2018 година. За записване приетите ученици подават заявление до директора на училището, оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование и служебна бележка с резултатите от олимпиадата и състезанието.

Над утвърдения държавен план-прием се приемат:

 1. близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането;
 2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията за кандидатстване.

До 15 юли 2017 г. директорът на ППМГ “Акад.Н.Обрешков” - Разград уведомява началника на регионалното управление на образованието за броя на записаните ученици в V клас. Ако записаните ученици са под норматива за минимален брой /18/, паралелката се закрива от началника на регионалното управление на образованието и учениците продължават образованието си в друго училище.

Покана за дарения

Актуално

Да премериш сили по математика на международно ниво!

Ралица Илиева и Невена Драганова от 7. клас са на пето място [ ... ]

НовиниОще...
За първи път в новата история на МГ

 Наши са титлите във всички възрастови групи по шахмат

Мартин [ ... ]

НовиниОще...
Математика за всички

 

 

З А Я В Л Е Н И Е за участие в състезанието [ ... ]

Олимпиади и състезанияОще...
Европейско кенгуру

З А Я В Л Е Н И Е за участие в състезанието ==>>

Олимпиади и състезанияОще...
Контролни и класни работи

ППМГ "Академик Никола Обрешков"

График за провеждане на [ ... ]

Контролни и класни работиОще...
Прием в пети клас за учебната 2024/2025

Изтеглете Заявление за участие в класиране от тук ==>>

Прием 5 класОще...
Ритъмът в МГ

Отново ни даваха по телевизията благодарение на събитие, [ ... ]

НовиниОще...
Подаръци за децата, които най-много са слушали В ЧАС ПО МАТЕМАТИКА :)

Започна голямото раздаване на награди и грамоти за най-добрите [ ... ]

НовиниОще...
Вярвате ли, че съществуват 45 вида коледни сладки?

И че разградските майки са ги направили за Коледния базар [ ... ]

НовиниОще...
Математиката и роботиката си стиснаха ръцете в СТЕМ-центъра

Снимки: Данислав Йорданов, 9.а

Задачите за движение никога [ ... ]

НовиниОще...
Още новини